Alternativa 2016

Alter­na­tiva poszu­kują nowych dróg dla sztuki i jej roli spo­łecz­nej. Każ­dego roku podej­mu­jemy dzia­ła­nia wzmac­nia­jące rela­cję pomię­dzy lokal­nym kon­tek­stem, pro­ble­mami współ­cze­snego świata, pracą arty­stów i codzienną prak­tyką kura­tor­ską. Jest to pro­gram skła­da­jący się z mię­dzy­na­ro­do­wych wystaw sztuki, wyda­rzeń arty­stycz­nych, publi­ka­cji i spotkań.

 
alternative 38 18 czerwiec 2016 (1 of 1)

Uszczerbki i straty | Idea wystawy

Wystawa Alter­na­tiva 2016 Uszczerbki i Straty jest próbą opisu nie­usta­ją­cego doświad­cza­nia straty. Łączy oso­bi­ste doświad­cze­nia czło­wieka z uwa­run­ko­wa­niami eko­no­micz­nymi, poli­tycz­nymi i śro­do­wi­sko­wymi. Utrata inte­gral­no­ści oso­bi­stej, god­no­ści, zdro­wia, rela­cji, bez­pie­czeń­stwa, zaso­bów i dostę­pów, a wresz­cie życia –  to rze­czy, któ­rych utraty naj­bar­dziej się lękamy. Sta­no­wią one naj­bar­dziej trau­ma­tyczne z doświad­czeń dla ludz­kiej jed­nostki, zbio­ro­wo­ści i spo­łecz­no­ści. Ten lęk jest nie tylko przez nas prze­ży­wany, ale   >

 
zaproszenie

Alter­na­tiva 2016 | Wernisaż

Wer­ni­saż: 24 czerwca 2016, 18:00 Wystawa: 24 czerwca — 15 wrze­śnia 2016 Miej­sce: Hala B90 i tereny postoczniowe Orga­ni­za­to­rzy: Fun­da­cja Alter­na­tiva | Muzeum Naro­dowe w Gdańsku

 

New­slet­ter

Zapisz się do naszego newslettera:* Wyma­gane pole


 
Konrad_fot Aneta Szyłak

Pamięci Kon­rada Pustoły

Wystawa Uszczerbki i Straty Alter­na­tiva 2016 jest dedy­ko­wana pamięci arty­sty i foto­gra­fia  Kon­rada Pustoły (1976−2015), współ­twórcy i uczest­nika kilku edy­cji Alter­na­tiva. Kon­rad Pustoła ukoń­czył stu­dia eko­no­miczne na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim (2003) oraz arty­styczne w lon­dyń­skim Royal Col­lege of Art (2008). W swo­ich pro­jek­tach zaj­mo­wał się bada­niem wizu­al­nych aspek­tów rela­cji spo­łecz­nych i eko­no­micz­nych. Lau­reat kon­kursu Pol­skiej Foto­gra­fii Pra­so­wej za cykl Sanna (2001). Uczest­nik   >

 
zespół

Zespół Alter­na­tiva 2016

Dyrek­torka arty­styczna: Aneta Szyłak Pro­du­cent główny: Mak­sy­mi­lian Bochenek Pro­du­centka tech­niczna: Nata­lia Wiśniewska Biuro pro­jektu: Hanna Gryka Strona www i kanały spo­łecz­no­ściowe:  Kaja Długosz Redak­cja mate­ria­łów tek­sto­wych: Roma Piotrowska Tłu­ma­cze­nia: Agata Hamil­ton, Bar­tosz Łunie­wicz, Jud­son Hamilton PR: Agnieszka Ziółkowska Ścieżki zwie­dza­nia i opieka nad widzem: Piotr Wajda, Mar­tyna Błasz­czyk, Daria Sycz, Joanna Dubiel­ska, Alek­san­dra Kuczyńska Współ­praca orga­ni­za­cyjna: Dorota Kucharczyk Pro­jekty   >