Ade­lita Husni Bey - uro­dzona w 1985 r.; artystka i badaczka. Ade­lita stu­dio­wała Sztuki Piękne na  Chel­sea School of Arts oraz Foto­gra­fię i Socjo­lo­gię na Gold­smi­ths Uni­ver­sity. Jej aktu­alne bada­nia obej­mują pro­blemy auto­no­mii, mikro-​​utopii, uto­pii pirac­kiej, kwe­stią zie­mii, pamię­cią zbio­rową, bun­tem i kon­trolą, anar­chi­styczną peda­go­gią i dar­mo­wym szkol­nic­twem. Pra­cuje rów­nież nad Par­ty­cy­pa­cyj­nym Bada­niem Czyn­nym, które składa się z map myśli, psy­cho­ge­ogra­ficz­nych spa­ce­rów, fil­mo­wa­nych wywia­dów oraz z otwar­tego archi­wum stwo­rzo­nego przez byłych miesz­kań­ców Clays Lane, koope­ra­tyw­nego osie­dla miesz­ka­nio­wego wybu­do­wa­nego dla sin­gli i ludzi, któ­rzy nie zamie­rzają zało­żyć rodziny. Pra­cuje też nad pro­jek­tem poświę­co­nym kwe­stii zie­mii, a opar­tym na spra­wie sądo­wej z Gre­en­ham Com­mon, w któ­rej lokalna rada usi­ło­wała wysie­dlić trwa­jącą 17 lat per­ma­nentną demon­stra­cję pro­wa­dzoną w cało­ści przez kobiety pro­te­stu­jące prze­ciwko nukle­ar­nej bazie woj­sko­wej w Gre­en­ham Common.