Ter­mi­nem afekt okre­ślamy nasze emo­cjo­nalne rela­cje z innymi ludźmi; empa­tię, jaką wobec nich odczu­wamy; nie­uchwytne odczu­cia prze­pły­wa­jące mię­dzy cia­łami, zwią­zane z ich usy­tu­owa­niem w prze­strzeni i pod­le­ga­jące sta­łemu nego­cjo­wa­niu. Afekt łączy się bez­po­śred­nio z wraż­li­wo­ścią, jest rela­cją zwrotną: ciała wzbu­dzają afekt i pod­le­gają afek­towi. Afekt ozna­cza też naszą zdol­ność do dzia­ła­nia, kie­ro­wa­nie się ku wol­no­ści, wresz­cie „manew­ro­wal­ność”. Afekt to prze­strzeń, w któ­rej możemy się zna­leźć, a rów­nież to, jak zacho­wamy się w danej sytu­acji – pisze filo­zof Brian Massumi.

Afekt okre­śla naszą pod­mio­to­wość wobec ludzi, któ­rzy nas ota­czają. To spo­sób, w jaki nasze ciała odbie­rają i wysy­łają emo­cje; to rela­cje mię­dzy jed­nostką i cia­łem zbio­ro­wym. To spo­sób, w jaki oso­bi­ste, intymne odczu­cia nego­cjo­wane są przez nas w sfe­rze publicz­nej. Afekt to nasze codzienne doświad­cze­nie, naj­bar­dziej intymne, odczu­wane przez dotyk, ale też naj­bar­dziej ogólne, wyzna­cza­jące struk­tury spo­łeczne i eko­no­miczne, wśród któ­rych się poru­szamy. Afekt możemy rozu­mieć jako mecha­nizm uru­cha­mia­jący nasze emo­cje, na który skła­dają się afekty róż­nego rodzaju: radość, ból, nie­chęć, wstyd (według teo­rii Silvana Tomkinsa).

Różne aspekty afektu i jego różne teo­rie otwie­rają per­spek­tywy dla nowych prak­tyk arty­stycz­nych i badaw­czych. Dla If I Can’t Dance, I Don’t Want To Be Part Of Your Revo­lu­tion – sto­wa­rzy­sze­nia z sie­dzibą w Amster­da­mie, zaj­mu­ją­cego się ewo­lu­cją oraz typo­lo­gią performance’u i per­for­ma­tyw­no­ści w sztuce współ­cze­snej – afekt jest obsza­rem badań zwią­za­nych z kon­stru­owa­niem pod­mio­to­wo­ści i poli­tyką toż­sa­mo­ści. Nasze zain­te­re­so­wa­nie kon­cep­cją afektu wynika z wie­lo­let­nich docie­kań w obsza­rze per­for­ma­tyw­no­ści i feminizmu(ów). Szcze­gól­nie inte­re­suje nas trans­for­ma­tywny poten­cjał afektu, jedna z waż­niej­szych cech okre­śla­ją­cych sztukę per­for­mace. Sto­wa­rzy­sze­nie If I Can’t Dance, I Don’t Want To Be Part Of Your Revo­lu­tion przy­go­to­wuje we współ­pracy z artyst­kami, kura­tor­kami i bada­czami prace i dłu­go­fa­lowe pro­gramy tema­tyczne, które pre­zen­tuje na sce­nie (między)narodowej.

If I Can’t Dance, I Don’t Want To Be Part Of Your Revo­lu­tion /​ www​.ifi​cant​dance​.org