Uro­dzona w 1985 roku w Lubli­nie. Mieszka i pra­cuje w Ber­li­nie oraz War­sza­wie. Zaj­muje się fil­mem, ani­ma­cją i insta­la­cjami wideo. Stu­dio­wała na Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w Kra­ko­wie i na Uni­ver­si­taet der Kun­ste w Ber­li­nie. Jej prace wysta­wiane są na całym świe­cie. Wybrane wystawy indy­wi­du­alne: 2014 I Am the Mouth, Not­tin­gham Con­tem­po­rary, Wileka Bry­ta­nia; 2013 Pseu­do­word Hazards, Sal­zbur­ger Kun­stve­rein, Austria; 2012 Auro­rite, Zamek Ujaz­dow­ski, War­szawa. Wybrane wystawy zbio­rowe: 2016 Suspen­ded Ani­ma­tion, Hir­sh­horn Museum, Waszyng­ton; 2014 19 Bien­nale w Syd­ney; 2013 13 Bien­nale w Istam­bule; 2012 Future Gene­ra­tion Art Prize, Pin­chuk Art Cen­tre, Kijów; 2010 Early Years, Kunst-​​Werke Cen­trum Sztuki Współ­cze­snej, Berlin.