Agnieszka Pol­ska - uro­dzona w 1985 r. w Lubli­nie. Zaj­muje się przede wszyst­kim fil­mem i foto­gra­fią. Stu­dio­wała na Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w Kra­ko­wie w pra­cowni Agaty Pan­kie­wicz oraz na  Uni­ver­si­taet der Kun­ste Ber­lin w pra­cowni Hito Stey­erl. Jest autorką wielu wystaw  indy­wi­du­al­nych, m. in. I am the Mouth w Not­tin­gham Con­tem­po­rary, 2014; Pseu­do­words  Hazards w Salt­zbur­ger Kun­stve­rein (2013); How the Work is Done w Pin­chu­kArt­Cen­tre w  Kijo­wie, (2012); Auro­ryt w Cen­trum Sztuki Współ­cze­snej Zamek Ujaz­dow­ski (2012). Brała udział w takich wysta­wach, jak: You Ima­gine What You Desire, 19. Bie­nale of Syd­ney (2014); Mom, Am I Bar­ba­rian?, 13. Istan­bul Bie­nali (2013); The Black Moon, Palais de Tokyo, Paryż  (2013); Future Gene­ra­tion Art Prize, Pin­chuk Art Cen­tre, Kijów (2012); SOUN­DWORKS, ICA,  Lon­dyn (2012); Early Years, Kun­stWerke Cen­ter for Con­tem­po­rary Art, Ber­lin (2010). Obec­nie jest sty­pen­dystką Rijk­sa­ka­de­mie del beel­dende kun­sten w Amsterdamie.