Ali­cja Kar­ska i Alek­san­dra Went są autor­kami insta­la­cji, serii foto­gra­ficz­nych, ksią­żek arty­stycz­nych, reali­za­cji w tech­nice wideo i filmu. W wielu pra­cach podej­mują pro­blem pamięci i odzy­ski­wa­nia dla kul­tury tego, co pomi­nięte i zapomniane.

Pra­cują razem od czasu stu­diów w Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w Gdań­sku. Ich wystawy indy­wi­du­alne były pre­zen­to­wane m.in. w Cen­trum Sztuki Współ­cze­snej Zamek Ujaz­dow­ski, War­szawa  (2003), Gale­ria Le Guern, War­szawa (2005), Gale­ria Miej­ska Arse­nał, Poznań (2006, 2012),  Arti­sts House, Tel Aviv (2009), Fun­da­cja Pro­file, War­szawa (2009, 2011, 2013), Gdań­ska Gale­ria Miej­ska, Gdańsk (2010), Gale­ria BWA Kato­wice (2010), Gale­ria BWA Olsz­tyn (2011), Gale­ria Labi­rynt, Lublin (2012).