2015, mul­ti­me­dialna insta­la­cja z obiek­tami, książ­kami i rysun­kami na ścia­nie

Alfred Pale­stra to roz­wi­ja­jąca się, per­for­ma­tywna wystawa i książka zain­spi­ro­wana fascy­nu­jącą histo­rią szkoły w Ren­nes (dziś liceum Emila Zoli). Pod koniec XIX wieku miały tam miej­sce dwa ważne wyda­rze­nie w histo­rii kul­tury. Po pierw­sze Alfred Jarry, autor „Ubu Króla” (1896) i pio­nier fran­cu­skiego sur­re­ali­zmu był uczniem tej szkoły. Po dru­gie, w hali spor­to­wej dzi­siej­szego liceum odbył się pro­ces Alfreda Drey­fusa w 1899 roku.

Alfred Pale­stra przy­po­mina o obec­no­ści dwóch Alfre­dów a także odnosi się do słowa pale­stra które w Sta­ro­żyt­nej Gre­cji opi­sy­wało miej­sce upra­wia­nia spor­tów i zapa­sów. W opar­ciu o sze­ro­kie bada­nia, pro­jekt ma na celu stwo­rze­nie prze­strzeni dla reflek­sji poprzez wspólne czy­ta­nie i słuchanie.

Poprzed­nie edy­cje pro­jektu były czy­ta­nymi per­for­man­sami sku­pio­nymi na inter­pre­to­wa­niu uryw­ków tek­stów, pod­czas warsz­ta­tów ze stu­den­tami. Wybór tek­stów był inspi­ro­wany dzie­łami Alfreda Jar­rego, a także książ­kami które Drey­fus czy­tał pod­czas uwię­zie­nia. Kostiumy i sym­bo­liczne, ruchome drew­niane obiekty, stwo­rzone dla per­for­man­sów i warsz­ta­tów są także insta­la­cją. Pokaz stwo­rzony dla Alter­na­tiva zapra­sza gości do prze­chadzki pomię­dzy muzealno-​​podobnymi obiek­tami /​ rekwi­zy­tami gdzie zaaran­żo­wana sytu­acja per­for­ma­tywna jest wska­zana przez mural wyko­nany węglem.

Kata­rina Ševic i Teh­nica Schweiz

Katarina_Sevic_Tehnica_Schweiz_foto2