Alice Aycock — uro­dzona w Har­ris­burg w USA. Licen­cjat zdo­była w Douglass Col­lege, a tytuł magi­stra sztuki w Hun­ter Col­lege. Od 1976 do 2001 r. była repre­zen­to­wana przez John Weber Gal­lery, w tym cza­sie wysta­wiała swoje prace w dużych muze­ach i gale­riach w USA, Euro­pie i Japo­nii. Aktu­al­nie jest repre­zen­to­wana przez przez Gale­rie Tho­mas Schulte w Ber­li­nie, Fre­de­rick Snit­zer Gal­lery w Miami oraz Salo­mon Con­tem­po­rary w Nowym Jorku. Jej prace znaj­dują się  w kolek­cjach Museum of Modern Art (Nowy Jork), Whit­ney Museum of Amer­cian Art, Bro­oklyn Museum, Fun­da­cji Luis Vuit­ton, LA County Museum i  Natio­nal Gal­lery. Uczest­ni­czyła w Bien­nale w Wene­cji, Docu­menta VI i VII w Kas­sel oraz w Bien­nale Whit­ney. W swo­jej karie­rze miała dwie duże wystawy retro­spek­tywne. Pierw­szą została zor­ga­ni­zo­wana przez  Wurt­tem­ber­gi­scher Kun­stve­rein w Stut­t­gar­cie w 1983 r., poka­zano ją następ­nie w  Kol­ni­scher Kun­stve­rein Koln; Sculp­tu­ren­mu­seum Gla­ska­sten, Marl; Haags Geme­en­te­mu­seum, Den Haag; Kun­st­mu­seum Luzern. W 1990 r. odbyła się druga retro­pek­tywa,  Com­plex Visions, zor­ga­ni­zo­wana przez Storm King Art Cen­ter w Moun­ta­inville (Nowy Jork). Artystka nauczała na wielu col­le­dżach i uni­wer­sy­te­tach, włą­cza­jąc w to Yale Uni­ver­sity (1988−92), gdzie w latach 1991–92 peł­niła funk­cję Dyrek­tora Pody­plo­mo­wych Stu­diów Rzeź­biar­skich. Od 1991 r. naucza w  School of Visual  Arts (Nowy Jork), a od 2010 r. rów­nież na Mary­land Insti­tute Col­lege of Art w Baltimore.