Ali­cia Fra­mis — uro­dzona w 1967 w Bar­ce­lo­nie. Mieszka i pra­cuje w Amster­da­mie. Stu­dio­wała w Szkole Sztuk Pięk­nych na Uni­wer­sy­te­cie w Bar­ce­lo­nie oraz w Ecole de Beaux Arts w Paryżu. Otrzy­mała rów­nież tytuł magi­stra w Insti­tut d’Hautes Etu­des w Paryżu, a także w Rijk­sa­ka­de­mie Van Beelde Kun­stende w Amster­da­mie. Po ukoń­cze­niu szkoły arty­stycz­nej miesz­kała i pra­co­wała w Bar­ce­lo­nie (1985−1990), Paryżu (1990−1993) oraz w Amster­da­mie począw­szy od 1995 r. Świa­towy roz­głos zyskała dzięki swoim akcjom i per­for­man­som, takim jak Samot­ność w mie­ście (Lone­li­ness in the City, 1999– 2000), fil­mom (Secret Strike, 2003–2006) oraz insta­la­cjom dostęp­nym tylko dla kobiet o nazwie Mini­bar pod­czas Bien­nale w Ber­li­nie w 2001 Anti_​dog (2002−2003) repre­zen­tu­ją­cym Holan­dię na 50 Bien­nale w Ber­li­nie w 2003 r.