Danzig in Jahre 2000

Dyrek­tor arty­styczna: Aneta Szy­łak
Press pre­view 23 maja 2013
Ofi­cjalne otwar­cie 24 maja 2013

Mia­sto nigdy nie jest skoń­czone. Prze­kształ­ce­nie mia­sta zawsze zwią­zane jest z myśle­niem futu­ry­stycz­nym. I to, które sobie wyobra­żamy zapewne nie będzie tym, w któ­rym będziemy miesz­kać. Myśle­nie o przy­szło­ści mia­sta wpływa na wszyst­kie aspekty naszego życia – zamiesz­ka­nie, spo­soby spo­tka­nia, życie poli­tyczne, zdo­by­wa­nie wie­dzy. Zespół kura­tor­ski podej­muje nie­zwy­kle skom­pli­ko­wane zada­nie połą­cze­nia narzę­dzi sztuki współ­cze­snej, archi­tek­tury, urba­ni­styki i nauk histo­rycz­nych, wie­dzy prak­tycz­nej i teo­re­tycz­nej, aby roz­po­cząć wraz z miesz­kań­cami roz­mowę o tym, co ozna­cza pla­no­wa­nie mia­sta. Buduje prze­pływy pomię­dzy ist­nie­jącą doku­men­ta­cją histo­ryczną i jej współ­cze­sną trans­la­cją na obiekty sztuki.

Kon­ty­nu­ując zada­nia Alter­na­tiva, któ­rych pole wie­dzy w latach ubie­głych orga­ni­zo­wane było wokół pojęć takich jak forma potoczna (Estran­ge­ment), Praca i Wypo­czy­nek, archi­wum (Wyspa. Teraz jest Teraz)  czy Mate­rial­ność, podej­mu­jemy w kolejne zada­nie przyj­rze­nia się miej­skim futu­ro­lo­giom planistycznym.

Bio­rąc Gdańsk jako punkt wyj­ścia i obiekt stu­diów,  ale nie ogra­ni­cza­jąc się do niego, wystawa Do jutra! podej­muje zagad­nie­nie pla­no­wa­nia miej­skiego jako mani­fe­sta­cji myśle­nia ide­olo­gicz­nego. Prze­bu­dowa mia­sta to cał­ko­wita prze­bu­dowa rze­czy­wi­sto­ści, prze­strzeni prze­by­wa­nia, poli­tyki, spo­tka­nia, odpo­czy­wa­nia czy zdo­by­wa­nia wie­dzy. Począw­szy od XIX wiecz­nej defor­ty­fi­ka­cji Gdańsk był obiek­tem zre­ali­zo­wa­nych i nie­zre­ali­zo­wa­nych pla­nów moder­ni­za­cyj­nych, które odzwier­cie­dlały gwał­towne nie­kiedy zmiany poli­tyczne. Ten spe­cy­ficzny case study jest więc dla nas oka­zją do zapo­cząt­ko­wa­nia sze­ro­kiej dys­ku­sji na temat tego co to zna­czy zmie­nić mia­sto? I co mia­sto zna­czy? Jak palimp­se­styczny kom­po­zyt śla­dów histo­rii, jej odtwa­rza­nia i repre­zen­to­wa­nia wpływa na mia­sto jako zna­cze­nie? Jakie są tego narzę­dzia? Jak my dzi­siaj je zmie­niamy? O ile może to być pro­ces w więk­szym stop­niu włą­cza­jący mieszkańców?

Przy­ję­cie tej optyki i posta­wie­nie w cen­trum zagad­nie­nia mia­sta, któ­rego kształ­to­wa­nie jest zobo­wią­za­niem publicz­nym i histo­rycz­nym zwią­zane jest z sytu­acją, gdy w glo­bal­niej skali nastę­pują — w róż­nych inter­wa­łach cza­so­wych — istotne mody­fi­ka­cje prze­strzeni miast wywo­łane prze­miesz­cza­niem się kapi­tału, migra­cją lud­no­ści, rede­fi­ni­cją poję­cia i miej­sca pracy oraz zmianą funk­cji miast. Jest to rów­nież przy­pad­kiem Gdań­ska i dziel­nicy Młode Mia­sto mają­cej powstać na daw­nych tere­nach Stoczni. Do Jutra! to wystawa z wido­kiem na budowę ulicy Nowa Wałowa. To tu bedziemy się przy­glą­dać nowemu przy­szłemu cen­trum i ideom oraz tak­ty­kom jego zamieszkania.

Wystawa zosta­nie zapro­po­no­wana gru­pom akty­wi­stycz­nym, kołom nauko­wym, uczel­niom i miesz­kań­com jako miej­sce debaty, wykła­dów, warsz­ta­tów i dys­ku­sji a także gene­ro­wać swoje wła­sne pro­jekty edu­ka­cyjne. Chcemy włą­czyć w ten pro­jekt miesz­kań­ców, uczniów, stu­den­tów i tury­stów oraz na różne spo­soby insty­tu­cje i orga­ni­za­cje, które podzie­lają naszą tro­skę o przy­szłość i spój­ność tkanki miej­skiej Gdań­ska. Ponie­waż Wyspa anga­żuje się w prace Rady Inte­re­sa­riu­szy Mło­dego Mia­sta liczymy na to, że dla człon­ków Rady wystawa sta­nie sie źró­dłem nie­zbęd­nej wie­dzy i wpły­nie na sto­so­wa­nie dobrych prak­tyk pro­jek­to­wych i inwestycyjnych.

Wystawa jest wyni­kiem współ­pracy pomię­dzy Insty­tu­tem Sztuki Wyspa, Insty­tu­tem Histo­rii Sztuki UG, Kate­drą Urba­ni­styki PG oraz  innymi insty­tu­cjami kul­tu­ral­nymi i nauko­wymi Gdań­ska oraz arty­stami, któ­rzy doko­nają odtwo­rze­nia, kry­tycz­nej ana­lizy, arty­stycz­nej trans­for­ma­cji i inter­pre­ta­cji pla­nów miej­skich oraz makiet budyn­ków i nie­zre­ali­zo­wa­nych pla­nów urba­ni­stycz­nych. Inte­re­sują nas one jako swo­iste doku­menty myśle­nia o mie­ście i nada­wa­nia mu zna­cze­nia. Zna­cze­nia te, wyni­ka­jące z roz­woju myśli urba­ni­stycz­nej ale też domi­nu­ją­cych ide­olo­gii, porząd­ków poli­tycz­nych i eko­no­micz­nych będziemy oglą­dać z per­spek­tywy dzi­siej­szego doświad­cze­nia mia­sta i jego poten­cjału wyni­ka­ją­cego z loka­li­za­cji i tego, co o nim już pomyślano.