Alternativa 2014

Alter­na­tiva poszu­kują nowych dróg dla sztuki i jej roli spo­łecz­nej. Każ­dego roku podej­mu­jemy dzia­ła­nia wzmac­nia­jące rela­cję pomię­dzy lokal­nym kon­tek­stem, pro­ble­mami współ­cze­snego świata, pracą arty­stów i codzienną prak­tyką kura­tor­ską. Jest to pro­gram skła­da­jący się z mię­dzy­na­ro­do­wych wystaw sztuki, wyda­rzeń arty­stycz­nych, publi­ka­cji i spotkań.

 
ht

Hito Stey­erl — Abstrakt

16 paź­dzier­nika (czwar­tek)
Godz. 19:00 /​ Insty­tut Sztuki Wyspa 
kura­torka: Aneta Szy­łak
Wystawa czynna do 31 grudnia.

Wystawa zakoń­czona

Alter­na­tiva 2014 ma przy­jem­ność zapre­zen­to­wać Abs­trakt - pierw­szą w Pol­sce wystawę indy­wi­du­alną wybit­nej nie­miec­kiej artystki, teo­re­tyczki i autorki ese­jów doku­men­tal­nych Hito Stey­erl. Jest ona klu­czową posta­cią współ­cze­snej sztuki i filmu, przy­glą­da­jącą się obra­zo­wa­niu z per­spek­tywy femi­ni­stycz­nej, kry­tycz­nej i poli­tycz­nej a jej wystawa jedyną w swoim rodzaju oka­zją pozna­nia tej wpły­wo­wej inte­lek­tu­alistki i twórczyni.

Stey­erl sta­wia nie­usta­jąco pyta­nie o to, co to zna­czy być widocz­nym lub nie­wi­docz­nym w cza­sach zapisu, scan­ningu i pod­glądu, gdy każdy nasz ruch i dzia­ła­nie są zapi­sy­wane i wyko­rzy­sty­wane sys­te­ma­tycz­nie, czę­sto bez naszej wie­dzy i zgody w zmi­li­ta­ry­zo­wa­nej i sku­pio­nej na zysku rze­czy­wi­sto­ści. W jej pra­cach zoba­czymy col­lage roz­ma­itych tech­no­lo­gicz­nych języ­ków i este­tyk zapi­sów i per­swa­zji, opla­ta­ją­cych nas poprzez cią­gły prze­pływ kapi­ta­li­zo­wa­nej infor­ma­cji. Artystka wyry­so­wuje rela­cje pomię­dzy zda­wa­łoby się odle­głymi polami wie­dzy, pod­szywa się pod roz­ma­ite cyfrowe formy prze­kazu pre­cy­zyj­nie, docie­kli­wie i bezlitośnie.

Wystawa pre­zen­to­wana jako ostat­nia odsłona Alter­na­tiva 2014: Błęd­nik Codzien­no­ści to pre­zen­ta­cja sze­regu jej naj­now­szych prac, wśród nich Liqu­idity Inc., Novem­ber, Adorno’s Grey, How Not to be Seen, Guards czy Is the Museum a Bat­tle­gro­und?.

wię­cej…
 
Thomas Hill, The Gardener's Labyrinth, 1577 (Zdjęcie nagłówkowe Alternativ)

Alter­na­tiva: Codzien­ność — Wystawa Główna

13 czerwca, pią­tek, godz. 19:00

Wystawa zakoń­czona

Wystawa Codzien­ność przy­go­to­wana przez kura­torki Beatrice Josse i Anetę Szy­łak to uwaga poświę­cona drob­nym gestom, powta­rzal­nym czyn­no­ściom, ulot­nym for­mom, codzien­nym obo­wiąz­kom, intym­nym chwi­lom i zni­ka­ją­cym sło­wom. Czym jest bli­skość, czym jest współ­ist­nie­nie? Czym jest codzien­ność prze­ry­wana  nagłym spo­strze­że­niem cze­goś nie­zwy­kłego, pięk­nego, nie­spo­ty­ka­nego? W jaki spo­sób mecha­nicz­ność dzia­łań, dzia­ła­nie według usta­lo­nego porządku utwier­dza usta­lone porządki opre­sji, prze­mocy i eko­no­micz­nej domi­na­cji? Codzien­ność zło­żona jest ze skom­pli­ko­wa­nych, wiel­kich orga­ni­zu­ją­cych stra­te­gii i drob­nych tak­tyk prze­trwa­nia, prze­ni­ka­nia przez szcze­liny systemu.

 

 
Ella de Burca, I know my own, 2014

Innym Spo­so­bem

Insty­tut Sztuki Wyspa
11 lipca /​ Wstęp wolny

Pro­gram otwar­cia:
18:00 - Jesse Jones, Samo­lubna Spo­łecz­ność, per­for­mans 
19:00 - inau­gu­ra­cja wystawy Inny spo­so­bem z udzia­łem arty­stów i kura­to­rów
20:00 - Seamus Nolan, Poland’s Angry Wor­kers, per­for­mans

Wystawa zakoń­czona

Wystawa gru­powa Innym spo­so­bem nawią­zuje do roz­wa­żań na temat Daw­nego Bloku Zachod­niego — spe­ku­la­tyw­nej debaty o alter­na­tyw­nym spoj­rze­niu na świat po upadku Żela­znej Kur­tyny. Zachód pod­lega tu ana­li­zie jako geo­po­li­tyczny ter­min, któ­rego toż­sa­mość okre­ślają dwa czyn­niki: migra­cja i nowa spo­łeczna klasa póź­nego kapi­ta­li­zmu: pre­ka­riat. Wystawa Innym spo­so­bem sku­pia na poczu­ciu ogra­ni­czeń i odosob­nie­nia, które są bez­po­śred­nim wyni­kiem geo­gra­ficz­nej przy­na­leż­no­ści i roz­te­rek, jakich doświad­czamy, gdy sta­jemy się czę­ścią ruchu migra­cyj­nego. Jej celem jest prze­ana­li­zo­wa­nie obec­nych warun­ków zatrud­nie­nia pra­cow­ni­ków i powsta­nie kate­go­rii spo­łecz­nej pre­ka­riatu w kon­tek­ście roku 1989 – histo­rycz­nie prze­ło­mo­wego okresu, gdy przez chwile mogli­śmy sobie wyobra­zić inny, wspólny świat, nie­oparty na hege­mo­nii żad­nego z sys­te­mów; gdy ist­niała szansa, ze wyda­rze­nia poto­czą się innym tokiem.

 
08.30_obrazek

Dzika roślin­ność Stoczni

Zapra­szamy 30 sierp­nia o godz. 12.00 do Otwar­tego Ogrodu na dzie­dzińcu Insty­tutu Sztuki Wyspa (ulica Doki 1145 B, dawne tereny Stoczni Gdań­skiej) na ostat­nie otwarte spo­tka­nie na Nie­użyt­kach Sztuki.

Wstęp wolny

 

Przy­datne Informacje

Ul. Doki 1 /​ 145 B
80–958 Gdańsk
Młode Mia­sto
(dawne tereny
Stoczni Gdańskiej)

Godziny otwar­cia wystaw:
wtorek–niedziela:  godz. 11–18
Wstęp wolny

 

Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzy­my­wać od nas new­slet­ter, podaj swój email

 

Kura­to­rzy

Trzon zespołu Alter­na­tiva 2014 two­rzą: Aneta Szy­łak (dyrek­tor arty­styczna), Mary­sia Więckiewicz-​​Carroll (kura­tor Innym Spo­so­bem), Béa­trice Josse (kura­tor Codzien­no­ści) oraz zespół mery­to­ryczny Festi­walu Alter­na­tiva

 

Autor: Elvin Flamingo

 

Arty­ści

Innym Spo­so­bem: Ken­nedy Browne, Marta Fer­nan­dez Calvo, Ella de Burca, Jesse Jones, Seamus Nolan, Ela­ine Ray­nolds.  Codzien­ność: Chan­tal Aker­man, Helena Alme­ida, Ema­nu­elle Antille, Maria Teresa Alves, Patty Chang, Edith Dekyndt, Hard-​​Core, Bar­bara Gam­per, Marco Godinho, Ali­cja Kar­ska i Alek­san­dra Went, Ali­cia Fra­mis, Yona Fried­man,  Elż­bieta Jabłoń­ska, Hiwa K, Kader Attia, Igor Krenz, Maria Laet, Len­dla­bor, Rebeen Hama­ra­fiq, Hono­rata Mar­tin, Anette Mes­sa­ger,  Jacek Nie­goda, Jean Chri­sto­phe Nor­man, Gianni Pet­tena, Ed Pien, Józef Roba­kow­ski, Mar­tha Rosler, Reada Sa’adeh, Ania Wit­kow­ska, Julita Wój­cik, Michał Zno­jek  oraz Oli­ver Res­sler, Hito Stey­erl

 

 
okładka

Do jutra! — Alter­na­tiva Editions

Do jutra!
Alter­na­tiva Anto­lo­gia cz 4.
Po redak­cja Krzysz­tofa Gutfrańskiego

Publi­ka­cja została wydana przy oka­zji wystawy Do Jutra! Ide­olo­gie prze­strzeni mia­sta i tak­tyki jego
zamiesz­ka­nia (25.05.-06.10.2013) w ramach festi­walu Alter­na­tiva orga­ni­zo­wa­nego przez
Insty­tut Sztuki Wyspa na tere­nach Stoczni Gdańskiej

Publi­ka­cję dofi­nan­so­wano ze środ­ków Mini­stra Kul­tury i Dzie­dzic­twa Narodowego”

Wer­sja udo­stęp­niona do prze­glą­da­nia on-​​line

 
Ana Pečar & Oliver Ressler, In the Red, HD film, 20 min., 2014

Oli­ver Ressler
– Wizje poli­tyczne: Świat od nowa

inau­gu­ra­cja pro­gramu
Alter­na­tiva 2014

Insty­tut Sztuki Wyspa anon­suje pierw­szą wystawę tego­rocz­nego pro­gramu Alter­na­tiva Wizje poli­tyczne: Świat od nowa Oli­vera Res­slera, otwie­ra­jąca się 29 kwiet­nia o godz. 19.00. Zamiesz­kały we Wied­niu arty­sta, z któ­rym Wyspę połą­czyła już jej pierw­sza wystawa w stoczni BHP w 2004 roku jest dla nas klu­czową posta­cią kształ­tu­jącą wyobra­że­nia o zagad­nie­niach takich jak alter­na­tywne formy orga­ni­za­cji życia spo­łecz­nego, eko­no­micz­nego i ochrony śro­do­wi­ska. Pra­cu­jąc z Res­sle­rem regu­lar­nie wiemy, że jest on arty­stą, który poprzez swoją postawę, zaan­ga­żo­wa­nie i pole zain­te­re­so­wań jest dla nas sta­łym punk­tem odnie­sie­nia. Jak możemy się zor­ga­ni­zo­wać jako oby­wa­tele i miesz­kańcy? Jaka jest nasza rela­cja do pola wła­dzy? Jakie powią­za­nia eko­no­miczne i zależ­no­ści ogra­ni­czają nasze dzia­ła­nie? W jaki spo­sób wszyst­kie te oko­licz­no­ści mogą być prze­my­ślane na nowo? Od połowy lat 90 Res­sler podró­żuje po świe­cie bada­jąc, uczest­ni­cząc, doku­men­tu­jąc i upo­wszech­nia­jąc alter­na­tywne wobec głów­nego nurtu modele orga­ni­za­cji wspól­noty, jej eko­no­mii, form pro­te­stu i zagad­nień środowiskowych.

 
mater pl

Mate­rial­ność — Alter­na­tiva Editions

Mate­rial­ność jest kolej­nym tomem w ramach mikro­wy­daw­nic­twa Alternativa.Editions, powo­ła­nego na czas Mię­dzy­na­ro­do­wego Festi­walu Sztuk Wizu­al­nych Alter­na­tiva przez Insty­tut Sztuki Wyspa z Gdań­ska. Publi­ka­cja jest uzu­peł­nie­niem wystawy o tym samym tytule, pre­zen­to­wa­nej od maja do wrze­śnia 2012 roku w monu­men­tal­nej Hali 90B na tere­nach byłej Stoczni Gdań­skiej. “Publi­ka­cję dofi­nan­so­wano ze środ­ków Mini­stra Kul­tury i Dzie­dzic­twa Narodowego”.

 
_MG_8389=

Kolek­cjo­nuj

Pro­mo­cja przed­mio­tów kolek­cjo­ner­skich Alter­na­tiva! Kubki, koszulki, torby 40–60 % taniej!

 
Okładka EWA PARTUM

Ewa Par­tum — nowa książka Alter­na­tiva Editions

Obszerny, liczący 340 stron tom, zawiera bogaty i czę­ściowo dotąd nie­pu­bli­ko­wany zbiór doku­men­tów trwa­ją­cej od nie­omal pół wieku aktyw­no­ści artystki. Składa się nań ponadto uak­tu­al­niona mono­gra­fia twór­czo­ści i życia artystki opra­co­wana na pod­sta­wie wła­snych badań przez Ange­likę Step­ken. Część ese­istyczna zawiera tek­sty Grze­go­rza Dziam­skiego, Doroty Mon­kie­wicz, Luizy Nader, Łuka­sza Ron­dudy, Anety Szy­łak, Ewy Mał­go­rzaty Tatar oraz Andrzeja Turow­skiego.  Publi­ka­cję dofi­nan­so­wano ze środ­ków Mini­stra Kul­tury i Dzie­dzic­twa Narodowego.

 
Beatrice

Beatrice Josse — opro­wa­dze­nie kuratorskie

10 lipca (czwar­tek)
Godz. 17:00 /​ Hala 90B

Wstęp wolny

Zapra­szamy ser­decz­nie na opro­wa­dza­nie kura­tor­skie Beatrice Josse, współ­twór­czyni wystawy Codzien­ność Alter­na­tiva 2014 w Hali 90B. Beatrice to wyróż­niajca się femi­ni­styczna kura­torka i dyrek­torka wybit­nej Regio­nal­nej Kolek­cji Sztuki Współ­cze­snej Lota­ryn­gii w Metz. Wiele prac z tej kolek­cji poja­wia się na naszej wysta­wie. Opro­wa­dza­nie w języku fran­cu­skim z tłu­ma­cze­niem na język polski.

Chęt­nych pro­simy o sta­wie­nie się w Hali 90B przy recep­cji o godz 17:00. Nie wyma­gamy wcze­śniej­szej rezerwacji.

 

 
ns_19_07_zoom

Chwa­sty jadalne

19 lipca (sobota)
Godz. 13:00 /​ Insty­tut Sztuki Wyspa

Wstęp wolny

Co kryje ota­cza­jący nas świat roślin i prze­strze­nie stocz­niowe? Co wiemy o tra­wach jadal­nych, czosnku, poda­grycz­niku? Zapra­szamy na poga­dankę i spa­cer szla­kiem chwa­stów jadal­nych z Marią Oklis oraz poczę­stu­nek z chwa­stów. Wska­zany wła­sny kubek/​miseczka i łyżka.

 
gra_o_wsji_zoom

Mun­dial. Gra o wszystko

18 lipca (pią­tek)
Godz. 20:30 /​ Otwarty Ogród, dzie­dzi­niec Insty­tutu Sztuki Wyspa
Wstęp wolny

Tuż przed tego­rocz­nymi Mistrzo­stwami Świata w piłce noż­nej do kin tra­fił film Mun­dial. Gra o wszystko, opo­wia­da­jący histo­rię ostat­niego wiel­kiego suk­cesu pol­skiej repre­zen­ta­cji pił­kar­skiej. Trans­mi­sje meczów, które oglą­dała cała Pol­ska, nazwano póź­niej „naj­pięk­niej­szym seria­lem stanu wojennego”.

 
nieuzytki_08.03

Pasta z chwasta

3 sierp­nia (nie­dziela)
Godz. 14:00 /​ ogród Insty­tutu Sztuki Wyspa
Wstęp wolny

Będzie to V spo­tka­nie z chwa­stami Arii Oklis w ramach Nie­użt­ków Sztuki i jed­no­cze­śnie XV edy­cja Kuchni Spo­łecz­nej Trój­mia­sto. Spo­ty­kamy się w nie­dzielę 3.08 o 14:00 przy ulicy Doki 1 /​ 145 B w Otwar­tym Ogro­dzie na dzie­dzińcu Insty­tutu Sztuki Wyspa (dawne tereny Stoczni Gdańskiej).

 
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jara­cza 12–13 — Wystawa w oknie

19 lipca (sobota)
Godz. 14:00 /​ róg ulicy Robot­ni­czej i Jara­cza

Wstęp wolny

Elż­bieta Jabłoń­ska zapra­sza miesz­kań­ców kamie­nicy przy ulicy Jara­cza sąsia­du­ją­cej bez­po­śred­nio z Insty­tu­tem Sztuki Wyspa do aran­ża­cji wystawy w swo­ich oknach z oka­zji otwar­cia nowej ulicy, posze­rza­jąc w ten spo­sób prze­strzeń wysta­wien­ni­czą Alter­na­tivy 2014 o pół­pry­watną ścianę okien.