Alternativa 2015

Alter­na­tiva poszu­kują nowych dróg dla sztuki i jej roli spo­łecz­nej. Każ­dego roku podej­mu­jemy dzia­ła­nia wzmac­nia­jące rela­cję pomię­dzy lokal­nym kon­tek­stem, pro­ble­mami współ­cze­snego świata, pracą arty­stów i codzienną prak­tyką kura­tor­ską. Jest to pro­gram skła­da­jący się z mię­dzy­na­ro­do­wych wystaw sztuki, wyda­rzeń arty­stycz­nych, publi­ka­cji i spotkań.

 
Asahi (2)

HARD-​​CORE: STRIC­TLY DIGI­TAL /​ ŚCI­ŚLE CYFROWE

Insty­tut Sztuki Wyspa
Wto­rek — nie­dziela /​ 11.00 — 18.00

Wystawą Ści­śle cyfrowe grupa HARD-​​CORE wysuwa kilka pro­po­zy­cji, które mogą zmie­nić domi­nu­jący dzi­siaj model two­rze­nia wystaw. Czer­pie inspi­ra­cje z cyfro­wych marek, które prze­kształ­cają nasze śro­do­wi­sko, zapo­ży­cza­jąc wątki ze struk­tur algo­ryt­micz­nych, baz danych, glo­bal­nej łącz­no­ści i idei nie­ostrego autor­stwa jako pod­stawy pro­ce­sów współtworzenia.

Ści­śle cyfrowe to wystawa gro­ma­dzące prace stwo­rzone kolek­tyw­nie za pośred­nic­twem gru­po­wego organu, jakim jest HARD-​​CORE.

 
radio delo

Alter­na­tiva 2015 Błęd­nik Codzienności

Wto­rek — nie­dziela /​ 11.00 — 18.00

Alter­na­tiva 2015 kon­ty­nu­ują i roz­wi­jają idee powzięte na potrzeby dwu­let­niego pro­jektu Błęd­nik Codzien­no­ści. Pro­jekt śle­dzi wie­dzę ukrytą w prak­ty­kach dnia powsze­dniego oraz w for­mach, które mijamy bez zwró­ce­nia na nie szcze­gól­nej uwagi. Naszym celem jest odwró­cić tę per­cep­cję. W naszym pro­jek­cie  forma potoczna prze­nika lub pochła­nia arty­styczną.  To, co powsze­dnie, pró­bu­jemy pod­dać prze­war­to­ścio­wa­niu, trak­tu­jąc jako źró­dło wie­dzy, która wyda­wała się nie­przy­datna, odkąd całe swoje życie powie­rzy­li­śmy eks­per­tom. Na pro­gram Mię­dzy­na­ro­do­wego Festi­walu Sztuk Wizu­al­nych Alter­na­tiva 2015 skła­dają się wystawa Wer­na­ku­lar­ność z pro­gra­mem per­for­ma­tyw­nym, wystawa kolek­tywu Hard-​​Core, trzy publi­ka­cje książ­kowe i kon­ty­nu­acja pro­jektu Otwarty Ogród  z licz­nymi wyda­rze­niami towarzyszącymi

 
fot. Jarosław Bartołowicz  (1)

Otwarty ogród

Dwie młode architektki/​urbanistki z kolek­tywu Len­dla­bor stwo­rzyły meto­do­lo­gię spo­łecz­nie kon­sul­to­wa­nych i opar­tych na sta­ran­nych bada­niach sytu­acji lokal­nej nisko­bu­dże­to­wych zmian wpro­wa­dza­ją­cych życie w obszary zde­gra­do­wane. Pod­jęty w 2014 roku pro­jekt pozwo­lił wyod­ręb­nić lokal­nych lide­rów i cie­szył się zna­czą­cym powo­dze­niem wśród spo­łecz­no­ści lokal­nej. Zgod­nie z pier­wot­nymi zało­że­niami pro­jekt jest kon­ty­nu­owany. Przy­go­to­wany w zeszłym roku tym­cza­sowy ogród zosta­nie roz­bu­do­wany i wzbo­ga­cony o nowe rośliny, pie­lę­gno­wane przez miesz­kań­ców kwar­tału ulic sąsia­du­ją­cego ze stocz­nią oraz inne zain­te­re­so­wane osoby, do któ­rych też będą nale­żały zbiory. Pro­jekt wypro­wa­dza z domów miesz­kań­ców, któ­rzy nie mają wspól­nej prze­strzeni prze­by­wa­nia, akty­wi­zuje do zespo­ło­wego dba­nia o este­tykę oto­cze­nia, mani­fe­stuje spo­łeczny wymiar sztuki w nie­sprzy­ja­ją­cym i pod­le­ga­ją­cym nie­ja­snej i nie­wy­star­cza­jąco komu­ni­ko­wa­nej trans­for­ma­cji oto­cze­niu, mani­fe­stuje zre­wi­ta­li­zo­waną ulicę Jara­cza jako wynik wspól­nego dzia­ła­nia w ubie­głym roku.

 
o-4

Otwarty Ogród — kalen­darz spotkań

16 lipca, czwar­tek, godz. 21.00 — Wen­de­lien van Olden­borgh, Piękno i prawo do brzy­doty (pro­jek­cja) 

25 lipca, sobota, godz. 11.00 — Książka na Stoczni

30 lipca, czwar­tek, godz. 19.00 — Gło­dowa Książka Kuchar­ska, spo­tka­nie z Karo­liną Brzu­zan /​ Piękno i prawo do brzy­doty (projekcja)

1 sierp­nia, sobota, godz. 11.00 — Zumba w Ogrodzie

8 sierp­nia, sobota, godz. 11.00 — Spotkanie-​​​​niespodzianka

15 sierp­nia, sobota, godz. 12.00 — Książka na Stoczni

20 sierp­nia, czwar­tek, godz. 21.00 — Piękno i prawo do brzy­doty (projekcja)

29 sierp­nia, sobota, godz. 11.00 — Joga!

3 wrze­śnia, czwar­tek, godz. 21.00 — Piękno i prawo do brzy­doty (projekcja)

5 wrze­śnia, sobota, godz. 11.00 — Samo Dobro, warsz­taty kuli­narne, kuch­nia społeczna

12 wrze­śnia, sobota, godz. 11.00 — Spotkanie-​​​​niespodzianka

17 wrze­śnia, czwar­tek, godz. 21.00 — Piękno i prawo do brzy­doty (projekcja)

19 wrze­śnia, sobota, godz. 12.00 — Książka na Stoczni

27 wrze­śnia, nie­dziela, godz. 12.00 — Smak Ziel­nika, goto­wa­nie z Anną Królikiewicz

 

New­slet­ter

Zapisz się do naszego newslettera:* Wyma­gane pole


 

Arty­ści

Wer­na­ku­lar­ność:  Sherko Abbas Abdl-​​razaq, Lida Abdul, Alice Aycock, Babi Bada­lov, Ismail Bahri, Ricardo Bas­baum, bersz­mi­siak, Olaf Brze­ski, Karo­lina Brzu­zan, Rafał Buj­now­ski, Ade­lita Husni Bey, Monica Bonvi­cini, Latifa Echa­khch, Harun Farocki, Esther Fer­rer, Anton Kats, Daphne Kera­mi­das, Anna Kró­li­kie­wicz, Julie Luzoir, Mał­go­rzata Mar­kie­wicz, Wen­de­lien van Olden­borgh, Agnieszka Pol­ska, Simon Pope, Kon­rad Pustoła, Tere Reca­rens, Maciej Sala­mon, Mierle Lader­man Uke­les, Flo­rian Zey­fang, Sylvie Réno. Hard­Core. Len­dla­bor Otwarty ogród: Lisa Enzen­ho­fer i Anna Resch.

 

Kura­to­rzy

Trzon zespołu Alter­na­tiva 2015 two­rzą: Aneta Szy­łak (dyrek­tor arty­styczna), Emily Pethick i Béa­trice Josse (kura­torki Wer­na­ku­lar­no­ści), Hard-​​Core i Len­dla­bor (kura­to­rzy wła­snych pro­jek­tów) oraz zespół mery­to­ryczny Festi­walu Alternativa

 
_MG_8389=

Kolek­cjo­nuj

Pro­mo­cja przed­mio­tów kolek­cjo­ner­skich Alter­na­tiva! Kubki, koszulki, torby 40–60 % taniej!

 

Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzy­my­wać od nas new­slet­ter, podaj swój email

 

Przy­datne Informacje

Ul. Doki 1 /​ 145 B
80–958 Gdańsk
Młode Mia­sto
(dawne tereny
Stoczni Gdańskiej)

Godziny otwar­cia wystaw:
wtorek–niedziela:  godz. 11–18
Wstęp wolny