Wer­ni­saż: 24 czerwca 2016, 18:00

Wystawa: 24 czerwca — 15 wrze­śnia 2016

Miej­sce: Hala B90 i tereny postoczniowe

Orga­ni­za­to­rzy: Fun­da­cja Alter­na­tiva | Muzeum Naro­dowe w Gdańsku

zaproszenie