Thomas Hill, The Gardener's Labyrinth, 1577 (Zdjęcie nagłówkowe Alternativ)

Codzien­ność - otwar­cie wystawy głów­nej Alter­na­tiva 2014

Wer­ni­saż:

13 czerwca (pią­tek)
Godz. 19:00 /​ Hala 90B, dawne tereny Stoczni Gdań­skiej

Wstęp wolny

Wystawa Codzien­ność przy­go­to­wana przez kura­torki Beatrice Josse i Anetę Szy­łak to uwaga poświę­cona drob­nym gestom, powta­rzal­nym czyn­no­ściom, ulot­nym for­mom, codzien­nym obo­wiąz­kom, intym­nym chwi­lom i zni­ka­ją­cym sło­wom. Czym jest bli­skość, czym jest współ­ist­nie­nie? Czym jest codzien­ność prze­ry­wana  nagłym spo­strze­że­niem cze­goś nie­zwy­kłego, pięk­nego, nie­spo­ty­ka­nego? W jaki spo­sób mecha­nicz­ność dzia­łań, dzia­ła­nie według usta­lo­nego porządku utwier­dza usta­lone porządki opre­sji, prze­mocy i eko­no­micz­nej domi­na­cji? Codzien­ność zło­żona jest ze skom­pli­ko­wa­nych, wiel­kich orga­ni­zu­ją­cych stra­te­gii i drob­nych tak­tyk prze­trwa­nia, prze­ni­ka­nia przez szcze­liny systemu.

Sze­reg prac zostało odtwo­rzo­nych według pro­to­kó­łów przy­go­to­wa­nych przez arty­stów albo wołają o nasze uczestnictwo.

W wysta­wie biorą udział Chan­tal Aker­man, Helena Alme­ida, Maria The­reza Alves, Ema­nu­elle Antille, Kader Attia, Patty Chang, Edith Dekynd, Ali­cia Fra­mis, Yona Fried­man, Marco Godinho, Rebeen Hama­ra­fiq, Maria Laet, Hiwa K, Ali­cja Kar­ska i Alek­san­dra Went, Igor Krenz, Hono­rata Mar­tin, Anette Mes­sa­ger, Gianni Pet­tena, Ed Pien, Józef Roba­kow­ski, Mar­tha Rosler, Raeda Sa’adeh, Ania Wit­kow­ska oraz Julita Wój­cik.

Poza wystawą w Hali B90 inter­wen­cje arty­styczne autor­stwa Elż­biety Jabłoń­skiej, grupy Len­dla­bor i Michała Znojka oraz Jacka Nie­gody znaj­dują się w jej oto­cze­niu oraz na tere­nie wokół Insty­tutu Sztuki Wyspa. Zapra­szamy do ich odkry­wa­nia. Mobi­li­zu­jemy do czuj­no­ści. Dzia­ła­nia per­for­ma­tywne: Hard-​​Core, Bar­bara Gam­per oraz  Anna Kal­waj­tys z zespo­łem i Jean-​​Christophe Norman.

Na wystawę główną zapra­szamy codzien­nie z wyjąt­kiem ponie­dział­ków  od godz. 11.00 do 18.00 aż do 30 września.

Alter­na­tiva 2014 to wie­lo­mie­sięczny pro­gram wystaw i wyda­rzeń reali­zo­wany w tym roku pod hasłem Błęd­nik Codzien­no­ści, w któ­rym przy­glą­damy się prak­ty­kom życia codzien­nego prze­ni­ka­ją­cym poprzez sys­te­mowe ogra­ni­cze­nia i restrykcje.

Alter­na­tiva 2014 powstają we współ­pracy mię­dzy Insty­tu­tem Sztuki Wyspa/​Fundacją Wyspa Pro­gress a Mia­stem Gdań­skiem oraz kolek­cją Frac Lor­rain w Metz. Pro­jekt dofi­nan­so­wany ze środ­ków Mini­stra Kul­tury i Dzie­dzic­twa Naro­do­wego. Part­ne­rem Alter­na­tiva 2014 jest Grupa Azoty Zakłady Che­miczne “POLICE” SA.