przewodnik

Prze­wod­nik po wysta­wach Mię­dzy­na­ro­do­wego Festi­walu Sztuk Wizu­al­nych Alter­na­tiva - Praca i Wypo­czy­nek /​ Estran­ge­ment. Bogaty mate­riał zdję­ciowy, bio­gramy, infor­ma­cje o pra­cach, wpro­wa­dze­nie Anety Szy­łak. Redak­tor pro­wa­dzący Krzysz­tof Gut­frań­ski, redak­cja Fran­ce­sca Rec­chia, Pau­lina Sie­niuć. For­mat B6. 115 + 83 strony + notes, pla­sti­kowa obwo­luta.  Cena 5 zł + koszt przesyłki.

 

Cena 5 zł + koszty prze­syłki
Książkę można zama­wiać pisząc na adres sekretariat(at)wyspa.art.pl