przewodnik2012
Prze­wod­nik Alter­na­tiva 2012  jest zwię­złym kom­pen­dium wie­dzy, wpro­wa­dza­ją­cym do dwóch głów­nych pro­jek­tów wysta­wien­ni­czych dru­giej odsłony festi­walu – Mate­rial­ność oraz Wyspa. Teraz jest teraz. Jego przy­stępny for­mat oraz dodat­kowe, wykra­cza­jące poza prze­strze­nie wystaw, infor­ma­cje spra­wią, że będzie też dobrym towa­rzy­szem w trak­cie zwie­dza­nia tere­nów postocz­nio­wych pod­czas wizyty w Gdańsku.
Wystawa Mate­rial­ność poru­sza pro­blemy czę­sto nie­do­strze­gane w pędzie życia: zagad­nie­nie świa­do­mo­ści mate­ria­łów oraz kon­se­kwen­cji eko­no­micz­nych, poli­tycz­nych, jak i tych cał­kiem pry­wat­nych, które płyną z obco­wa­nia ze świa­tem przed­mio­tów. Wyspa. Teraz jest teraz kon­cen­truje się nato­miast na obszer­nym arty­stycz­nym archi­wum zgro­ma­dzo­nym w Insty­tu­cie Sztuki Wyspa. Zapra­sza do prześledzenia/​przejścia skom­pli­ko­wa­nej drogi, któ­rej sta­dium aktu­al­nym jest Insty­tut. Przede wszyst­kim jed­nak jest opo­wie­ścią o ostat­nich 30 latach sztuki w Gdań­sku, jej rela­cjach z poli­tyką, o akty­wi­zmie i nowa­tor­skich eks­pe­ry­men­tach pracy z miej­scem, które można uznać za pio­nier­skie przy­kłady sztuki site-​​specific.


Redak­tor pro­wa­dzący Krzysz­tof Gut­frań­ski, For­mat B6. 151 + 75 strony + notes + plan wystaw, pla­sti­kowa obwo­luta. Cena 7 zł + koszt przesyłki.

Cena 7 zł + koszty prze­syłki
Książkę można zama­wiać pisząc na adres sekretariat(at)wyspa.art.pl