Alternativa 2013

Alter­na­tiva poszu­kują nowych dróg dla sztuki i jej roli spo­łecz­nej. Każ­dego roku podej­mu­jemy dzia­ła­nia wzmac­nia­jące rela­cję pomię­dzy lokal­nym kon­tek­stem, pro­ble­mami współ­cze­snego świata, pracą arty­stów i codzienną prak­tyką kura­tor­ską. Jest to pro­gram skła­da­jący się z mię­dzy­na­ro­do­wych wystaw sztuki, wyda­rzeń arty­stycz­nych, publi­ka­cji i spotkań.

 

Autor: Marek Rogala

 

Przy­datne Informacje

Ul. Doki 1 /​ 145 B
80–958 Gdańsk
Młode Mia­sto
(dawne tereny
Stoczni Gdańskiej)

Godziny otwar­cia wystaw:
wtorek–niedziela:  godz. 11–18
Wstęp wolny

 

Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzy­my­wać od nas new­slet­ter, podaj swój email

 
Danzig-in-Jahre-2000_blu

Do jutra!

Ide­olo­gie prze­strzeni mia­sta
i tak­tyki jego zamieszkania

Mia­sto nigdy nie jest skoń­czone. Prze­kształ­ce­nie mia­sta zawsze zwią­zane jest z myśle­niem futu­ry­stycz­nym. I to, które sobie wyobra­żamy zapewne nie będzie tym, w któ­rym będziemy miesz­kać. Myśle­nie o przy­szło­ści mia­sta wpływa na wszyst­kie aspekty naszego życia – zamiesz­ka­nie, spo­soby spo­tka­nia, życie poli­tyczne, zdo­by­wa­nie wie­dzy. Zespół kura­tor­ski podej­muje nie­zwy­kle skom­pli­ko­wane zada­nie połą­cze­nia narzę­dzi sztuki współ­cze­snej, archi­tek­tury, urba­ni­styki i nauk histo­rycz­nych, wie­dzy prak­tycz­nej i teo­re­tycz­nej, aby roz­po­cząć wraz z miesz­kań­cami roz­mowę o tym, co ozna­cza pla­no­wa­nie mia­sta. Buduje prze­pływy pomię­dzy ist­nie­jącą doku­men­ta­cją histo­ryczną i jej współ­cze­sną trans­la­cją na obiekty sztuki.

 
Okładka EWA PARTUM

Ewa Par­tum — nowa książka Alter­na­tiva Editions

Obszerny, liczący 340 stron tom, zawiera bogaty i czę­ściowo dotąd nie­pu­bli­ko­wany zbiór doku­men­tów trwa­ją­cej od nie­omal pół wieku aktyw­no­ści artystki. Składa się nań ponadto uak­tu­al­niona mono­gra­fia twór­czo­ści i życia artystki opra­co­wana na pod­sta­wie wła­snych badań przez Ange­likę Step­ken. Część ese­istyczna zawiera tek­sty Grze­go­rza Dziam­skiego, Doroty Mon­kie­wicz, Luizy Nader, Łuka­sza Ron­dudy, Anety Szy­łak, Ewy Mał­go­rzaty Tatar oraz Andrzeja Turow­skiego.  Publi­ka­cję dofi­nan­so­wano ze środ­ków Mini­stra Kul­tury i Dzie­dzic­twa Narodowego.

 
okładka

Do jutra! — Alter­na­tiva Editions

Do jutra!
Alter­na­tiva Anto­lo­gia cz 4.
Po redak­cja Krzysz­tofa Gutfrańskiego

Publi­ka­cja została wydana przy oka­zji wystawy Do Jutra! Ide­olo­gie prze­strzeni mia­sta i tak­tyki jego
zamiesz­ka­nia (25.05.-06.10.2013) w ramach festi­walu Alter­na­tiva orga­ni­zo­wa­nego przez
Insty­tut Sztuki Wyspa na tere­nach Stoczni Gdańskiej

Publi­ka­cję dofi­nan­so­wano ze środ­ków Mini­stra Kul­tury i Dzie­dzic­twa Narodowego”

Wer­sja udo­stęp­niona do prze­glą­da­nia on-​​line

 

Arty­ści

Arty­ści: Dario Azzel­lini & Oli­ver Res­sler, Seline Baum­gart­ner, Miro­sław Bałka, Kadam­bari Baxi, Johanna Bil­ling, Anders Bojen & Kri­stof­fer Ørum, Eriks Bozis, Łukasz Bugal­ski, Lisa Schmidt-​​Colinet & Ale­xan­der Schmo­eger & Flo­rian Zey­fang. Val­dis Celms, Anouk De Clercq, Mau­reen Con­nor, Lisa Enzen­ho­fer & Anna Resch (Len­dla­bor), Law­rence Abu Ham­dan, Maros Krivy, Ewa Kru­szew­ska & Alek­san­dra Poli­sie­wicz, Suzanne Lacy, Zbi­gniew Libera, MML Stu­dio, Katrina Neiburga, Ewa Par­tum, Cora Pian­toni, Kata­rzyna Prze­zwań­ska, Maja Ratyń­ska, Mar­tha Rosler, Maciej Sala­mon, Jacek Sta­ni­szew­ski, Stanza, Jakub Szczę­sny, Ginta Tinte Vaser­mane oraz Julita Wójcik.

 

Autor: Alina Żemojdzin

 
Guidepl

Alter­na­tiva Przewodnik

  Publi­ka­cję dofi­nan­so­wano ze środ­ków Mini­stra Kul­tury i Dzie­dzic­twa Narodowego

 
Zaproszenie (1)

Sąsiedz­two warzyw — warsz­taty edu­ka­cyjne dla 50+

Warsz­taty Sąsiedz­two warzyw, uka­zały zło­żo­ność pro­ce­sów inte­gra­cyj­nych. Doko­nu­jąca się trans­for­ma­cja, wraz z obiet­nicą dostęp­no­ści, atrak­cyj­no­ści…, pozo­sta­wia „Ciała miesz­kań­ców” w sfe­rze doświad­czeń oglądu — bez moż­li­wo­ści nego­cjo­wa­nia wła­snej roli w doko­nu­ją­cych się prze­mia­nach. Powo­duje to, iż bole­sne doświad­cza­nie melan­cho­lii wzmac­nia poczu­cie wy/​obcowania.

Warsz­taty, kon­cen­tru­jąc się na pro­ce­su­al­nych uję­ciach sta­diów naby­wa­nia i opusz­cza­nia przez jed­nostkę wyne­go­cjo­wa­nych przez nią w kon­tak­tach z oto­cze­niem kolej­nych ról, były czyn­nym uczest­ni­cze­niem w pro­ce­sie przy­wo­ły­wa­nia obra­zów utraty.

 

Kura­to­rzy

Trzon zespołu Alter­na­tiva 2013 two­rzą: Aneta Szy­łak (dyrek­tor arty­styczna), Solvita Krese (kura­torka), Jacek Frie­drich (opieka naukowa), Mak­sy­mi­lian Boche­nek (kura­tor i główny pro­du­cent) oraz Hubert Bile­wicz (kura­tor pro­gramu edu­ka­cyj­nego), a także grono dorad­ców i kon­sul­tan­tów merytorycznych.

 

Pro­gram Edukacyjny

W ramach pro­gramu edu­ka­cyj­nego Alter­na­tiva 2013 zapla­no­wano: opro­wa­dza­nie kura­tor­skie, spo­tka­nia przy wybra­nych obiek­tach wysta­wo­wych, wykłady edu­ka­cyjne, dys­ku­sje pane­lowe, wycieczki edu­ka­cyjne, warsz­taty edu­ka­cyjne dla mło­dzieży szkol­nej, warsz­taty edu­ka­cyjne dla 60+ oraz pro­jek­cje filmowe.

 

Prze­chod­niu powiedz…” oraz „…deszcz – kru­che nar­ra­cje o makro­prze­strze­niach” – Falo­wiec Julity Wój­cik — dr Dorota Grubba-​​Thiede (Alter­na­tiva 2013)

28 wrze­śnia (sobota)
Godz. 14.00−16.00 /​ Plac Soli­dar­no­ści
Opro­wa­dza­nie w mie­ście od pomnika Stocz­niow­ców (punkt zbiórki)

28 wrze­śnia (sobota)
Godz. 16:00 /​ Hala 90B
Spo­tka­nie przy Falowcu Julity Wój­cik

Prze­wod­niczka pro­po­nuje nam wyprawę poprzez urbanistyczno-​​emocjonalny wymiar Gdań­ska wyzna­czany miej­scami pamięci, archi­tek­tura monu­men­talną i drob­nymi inter­wen­cjami arty­stycz­nymi w prze­strzeni mia­sta zaczy­na­jąc od  Pomnika Stocz­niow­ców poprzez tereny Gro­dzi­ska, Głów­nego Mia­sta, Bisku­piej Górki i tere­nów Stoczni. Uda­wać będziemy się śla­dami dzia­łań i mate­ria­li­za­cji upa­mięt­nie­nia takich auto­rów i ini­cja­to­rów jak Bog­dan Pie­truszka, Jacek Krenz , Woj­ciech Mokwiń­ski, Elż­bieta Szczo­drow­ska, Grze­gorz Kla­man,  Robert Rumas, Maria Talaga-​​Korpalska  i Zyg­fryd Kor­pal­ski, Kry­styna Hajdo-​​Kućma i Win­cen­tego Kućma,  Wła­dy­sław  Pie­troń i Waw­rzy­niec Samp, Robert Kaja i Marek Tar­goń­ski oraz Jacek Kornacki.

 
mater pl

Mate­rial­ność — Alter­na­tiva Editions

Mate­rial­ność jest kolej­nym tomem w ramach mikro­wy­daw­nic­twa Alternativa.Editions, powo­ła­nego na czas Mię­dzy­na­ro­do­wego Festi­walu Sztuk Wizu­al­nych Alter­na­tiva przez Insty­tut Sztuki Wyspa z Gdań­ska. Publi­ka­cja jest uzu­peł­nie­niem wystawy o tym samym tytule, pre­zen­to­wa­nej od maja do wrze­śnia 2012 roku w monu­men­tal­nej Hali 90B na tere­nach byłej Stoczni Gdań­skiej. “Publi­ka­cję dofi­nan­so­wano ze środ­ków Mini­stra Kul­tury i Dzie­dzic­twa Narodowego”.