BojenOrum

Anders Bojen & Kri­stof­fer Ørum, Subiek­tywna Histo­ria Gdań­ska, 2013

Subiek­tywna histo­ria Gdań­ska to wideo poświę­cone histo­rii Gdań­ska, widzia­nej z per­spek­tywy byłego pra­cow­nika Stoczni: Mar­cina, cier­pią­cego na syn­drom Ali­cji w Kra­inie Cza­rów, zabu­rze­niu neu­ro­lo­gicz­nym pole­ga­ją­cym na trud­no­ści w roz­po­zna­wa­niu roz­miaru, myle­nia skali przed­mio­tów, i zabu­rzo­nego wyobra­że­niem ciała. Wideo sku­pia się na fizycz­nej cha­rak­te­ry­styce Gdań­ska: wiel­ko­ści, wadze, wyglą­dzie, porów­ny­wa­niu zda­rzeń prze­szłych z teraź­niej­szymi, a budyn­ków – z ludźmi, spraw­dza­jąc, jak kon­cep­cja skali może słu­żyć za pod­stawę do rewi­do­wa­nia wła­snych wyobra­żeń przyszłości.