Aneta S

Aneta Szy­łak - zało­ży­cielka i pierw­sza dyrek­torka  Insty­tutu Sztuki Wyspa (2004−2014) i Cen­trum  Sztuki Współ­cze­snej Łaź­nia (1998−2001), obec­nie pre­ze­ska i dyrek­torka arty­styczna  Fun­da­cji Alter­na­tiva, peł­no­moc­niczka dyrek­tora ds. powsta­nia Muzeum Sztuki Współ­cze­snej w Muzeum Naro­do­wym w Gdań­sku.   Autorka i dyrek­torka arty­styczna Mię­dzy­na­ro­do­wego Festi­walu Sztuk Wizu­al­nych Alter­na­tiva. Kura­torka wystaw (indy­wi­du­al­nie i  zespo­łowo)  m.in.  Codzien­ność (2014), Hito Stey­erl: Abs­trakt (2014), Oli­ver Res­sler: Wizje poli­tyczne – Świat od nowa (2014), The Field is to the Sky, Only Bac­kwards (2013),  Mate­rial­ność (2012), Buil­dings and Rem­nants (2012), Praca i Wypo­czy­nek (2011),  Estran­ge­ment (2010, 2011), Straż­nicy Doków (2005), Palimp­sest Muzeum (2004), BHP (2004) i Archi­tec­tu­res of Gen­der (2003). Współ­au­torka książki The Cura­to­rial. A Phi­lo­so­phy of Cura­ting (2013). Wystę­po­wała w Bard Col­lege, New School, Queens Col­lege i NYU; gościn­nie pra­co­wała w Aka­de­mii Sztuki w Mogun­cji oraz na Uni­wer­sy­te­cie  Kopen­ha­skim. Obec­nie przy­go­to­wuje pracę dok­tor­ską Cura­ting Con­text. The Palimp­sest on the Quoti­dian and the Cura­to­rial  w ramach Curatorial/​Knowledge na Gold­smi­ths Col­lege oraz Uni­wer­sy­te­cie Kopen­ha­skim.  Działa aktyw­nie na rzecz ochrony dzie­dzic­twa poprze­my­sło­wego w Gdańsku.