Aneta Szy­łak jest kura­torką i teo­re­tyczką sztuki. Współ­za­ło­ży­cielka, a obec­nie Dyrek­tor Arty­styczna Insty­tutu Sztuki Wyspa — dzia­ła­ją­cego na tere­nach daw­nej Stoczni Gdań­skiej, plat­formy inte­lek­tu­al­nej dla współ­cze­snej kul­tury wizu­al­nej. Wice­pre­ze­ska Fun­da­cji Wyspa Pro­gress, Dyrek­tor Arty­styczna Alter­na­tiva. Jej pro­jekty cha­rak­te­ry­zują się poszu­ki­wa­niem wni­kli­wych odpo­wie­dzi na pilne i istotne pro­blemy współ­cze­sno­ści poprzez metody prak­tyki ulo­ko­wa­nej. Wsród naj­waż­niej­szych jej pro­jek­tów znaj­duja się “Mate­rial­ność” [2012 z Arne Hen­drik­sem, Ines More­ira I Leire Ver­gara], “Buil­dings and Rem­nants” [2012, z Ines More­ira], “Praca i Wypo­czy­nek” [2011] „Estran­ge­ment” (2011, 2010, z Hiwą K), „Na Okrą­gło 1989– 2009“ (Hala Stu­le­cia, Wro­cław, 2009), „Kolek­cja nie­moż­liwa” (Insty­tut Sztuki Wyspa, Gdańsk 2008), „Cho­sen“ (Digi­tal Art Lab w Holon, Izrael, 2006, wspól­nie z Galit Eilat), „Ewa Par­tum: Legal­ność Prze­strzeni“ (Insty­tut Sztuki Wyspa, Gdańk 2006), zbio­ro­wego pro­jektu „You won’t Feel a Thing: On Panic, Obses­sion, Ritu­ality and Ane­asthe­sia“ (Kun­sthaus Dres­den, 2006). Jej wcze­śniej­sze pro­jekty obej­mują m.in. „Straż­ni­ków Doków“ (Insty­tut Sztuki Wyspa, Gdańsk 2005), „Palimp­sest Muzeum” (Łódź, 2004), „BHP“ (Insty­tut Sztuki Wyspa, Gdańsk 2004) i „Archi­tec­tu­res of Gen­der“ (Sculp­ture Cen­ter, Nowy Jork , 2003). Wykła­dow­czyni reno­mo­wa­nych uczelni, w tym Uni­wer­sy­tetu Kopen­ha­skiego, Bard Col­lege, New School Uni­ver­sity, czy nowo­jor­skich: Queens Col­lege i NYU; jako wizy­tu­jąca pro­fe­sor pra­co­wała w Aka­de­mie der bil­dende Kun­ste w Mogun­cji. Obec­nie przy­go­to­wuje roz­prawę dok­tor­ską “Cura­ting Con­text. The Palimp­sest” w ramach Cura­to­rial /​ Know­ledge na Gold­smi­ths na Uni­wer­sy­te­cie Lon­dyń­skim oraz na Uni­wer­sy­te­cie Kopenhaskim.