Uro­dzona w 1966 roku we Wro­cła­wiu. Artystka post­kon­cep­tu­alna, reży­serka, sce­no­grafka. Nagro­dzona przez woje­wodę  gdań­skiego za wybitny debiut  w 1995 roku. Wie­lo­krotna sty­pen­dystka MKiDN. Wysta­wiała mię­dzy innymi w: Bro­oklyn Museum of Art; Kun­stwerke  Ber­lin; Museum on the Seam, Izrael; Casino Luxem­bo­urg; Naro­do­wej Gale­rii Sztuki Zachęta oraz w CSW Zamek Ujaz­dow­ski w War­sza­wie. Jej prace znaj­dują się w pre­sti­żo­wych kolek­cjach sztuki mię­dzy innymi w: Hau­ser & Wirth, FRAC Poitou-​​Charentes, Naro­do­wej Gale­rii Sztuki Zachęta, Znaki Czasu, Kolek­cji Par­la­mentu Euro­pej­skiego oraz Kolek­cji Ślą­skiego Muzeum Sztuki. Film Świeże wiśnie był pre­zen­to­wany mię­dzy innymi na: Vide­obra­sil w Sao Paulo, Vide­onale w Bonn,  Nowych Hory­zon­tach oraz Watch docs. Film ten został nagro­dzony nagrodą publicz­no­ści dla naj­lep­szego filmu  wideo na festi­walu Loop w Bar­ce­lo­nie. Film Zdo­bywcy słońca był pre­zen­to­wany mię­dzy innymi:  w Muzeum Żydów w Nowym Jorku, Euro­pean Media Art Festi­val, na Festi­walu Nowe Hory­zonty  oraz w Muzeum Histo­rii Żydów Pol­skich POLIN.