Uro­dzona w 1970 roku, w Gdań­sku. Mieszka i pra­cuje w Trój­mie­ście. Oddana monu­men­tal­nemu rysun­kowi i insta­la­cji, zda­rza się, że pisze. Zaj­mują ją obszary zwią­zane z sze­roko pojętą fizycz­no­ścią czło­wieka i kru­cho­ścią pamięci, ostat­nie prace doty­kają zagad­nień z fizjo­lo­gii smaku, syne­ste­zji i wielozmysłowości.

Zdo­była dyplom na Wydziale Malar­stwa ASP w Gdań­sku w 1993 roku, oraz dok­to­rat w roku 2000. Obec­nie, po uzy­ska­niu w 2010 roku tytułu dok­tora habi­li­to­wa­nego, pro­wa­dzi Czwartą Pra­cow­nię Rysunku na Uczelni. Autorka wielu wystaw indy­wi­du­al­nych, brała udział w około 70 wysta­wach zbio­ro­wych w kraju i zagra­nicą, swoje prace poka­zy­wała m. in. w Nowym Yorku, Istam­bule, Anka­rze, Kilo­nii, Bruk­seli, Pra­dze, War­sza­wie, Kra­ko­wie, opusz­czo­nym skle­pie mię­snym w Sopo­cie, sali jadal­nej zakonu kar­tu­zów, wyschnię­tej miej­skiej fon­tan­nie i lesie. Ostat­nio poka­zy­wała w Teatrze Pol­skim w Pozna­niu i Naro­do­wym Sta­rym Teatrze w Kra­ko­wie, gdzie szuka roz­wią­zań dla eks­plo­ro­wa­nej przez sie­bie myśli o teatrze, jako ciele. Lau­re­atka nagród za osią­gnię­cia arty­styczne i peda­go­giczne, sty­pen­dystka mia­sta Sopot.