Anna Kró­li­kie­wicz  — uro­dzona w 1970 r. Dyplom z wyróż­nie­niem zdo­była na Wydziale Malar­stwa ASP Gdańsk w 1993 roku w pra­cowni prof. Hugona Lasec­kiego, dok­to­rat w roku 2000 r. Obec­nie, po uzy­ska­niu w 2010 roku tytułu dok­tora habi­li­to­wa­nego, pro­wa­dzi Czwartą Pra­cow­nię Rysunku na Uczelni. W latach 2001–2003 uczyła w kilku pra­cow­niach na wydzia­łach Sztuki i Pro­jek­to­wa­nia Gra­ficz­nego Bil­kent Uni­ver­sity w Anka­rze, od 2013 wykłada przed­miot Kształt Smaku w School of Form w Pozna­niu. Oddana monu­men­tal­nemu rysun­kowi i insta­la­cji, zda­rza się, że pisze. Autorka wielu wystaw indy­wi­du­al­nych, brała udział w kil­ku­dzie­się­ciu wysta­wach zbio­ro­wych w kraju i zagra­nicą, swoje prace poka­zy­wała m. in. w Nowym Yorku, Istam­bule, Anka­rze, Kilo­nii, Bruk­seli, opusz­czo­nym rzeź­niku w Sopo­cie, sali jadal­nej zakonu Kar­tu­zów i oliw­skim lesie. Lau­re­atka nagród za osią­gnię­cia arty­styczne i peda­go­giczne, sty­pen­dystka mia­sta Sopot. Zaj­mują ją obszary zwią­zane z sze­roko pojętą fizycz­no­ścią ciała i kru­cho­ścią pamięci, ostat­nie prace doty­kają zagad­nień z fizjo­lo­gii smaku i synestezji.