Absol­wentka gdań­skiej Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych, artystka wizu­alna, gra­fik, wykła­dowca. Two­rzy samo­dziel­nie lub w duecie z Ada­mem Wit­kow­skim. Jej pro­jekty czę­sto mają syn­te­tyczny, gra­ficzny cha­rak­ter, wpro­wa­dza do nich ele­menty tek­stu.  Posłu­guje się wideo, foto­gra­fią, insta­la­cją lub obiek­tem. Wcze­sne reali­za­cje miały cha­rak­ter desi­gner­skiego pirac­twa, rekla­mo­wej poetyki o wymia­rze egzy­sten­cjal­nym (pik­to­gramy, murale, lightbox’y). Prace wideo, zwłasz­cza tryp­tyk (Prze­szłość, Remote vie­wer,Pierw­szy, jedyny, naj­lep­szy) reali­zo­wany z Ada­mem Wit­kow­skim, opo­wia­dał o miej­scach zapo­mnia­nych i zanie­dba­nych, iro­nicz­nie trak­tu­jąc ich pamięć i histo­rię. Prace Anny cechuje prze­wrot­ność. Sam­pling rze­czy­wi­sto­ści zawiera dużą dawkę pesy­mi­zmu. Nie­do­słowne strach czy śmierć to czę­sty motyw jej twór­czo­ści (filmy Tre­asure, Taki pej­zaż, insta­la­cja Czarna chmura), lecz wszech­ogar­nia­jące poczu­cie pustki nie przy­gnę­bia. Staje się czymś ulot­nym i nie­zo­bo­wią­zu­ją­cym, choć budzą­cym lęk.

Dwu­krotna sty­pen­dystka MKiDZN, w 2011 nomi­no­wana wraz z Ada­mem Wit­kow­skim do Nagrody Deut­sche Banku Spoj­rze­nia. W 2013 roku otrzy­mała Sty­pen­dium Mar­szałka Woje­wódz­twa Pomorskiego.

Kura­torka wraz z Ada­mem Wit­kow­skim Festi­walu Nar­ra­cje 2014.