Uro­dzona w 1966 roku w Häs­sle­holm, w Szwe­cji. Mieszka i pra­cuje w Sztok­hol­mie. Począt­kowo Olo­fs­son zaj­mo­wała się foto­gra­fią ana­lo­gową, video, rza­dziej rzeźbą. Jej prace są prze­ni­kliwe i bez­po­śred­nio doty­kają napię­cia mię­dzy ode­rwa­niem i bli­sko­ścią, cza­sem i sta­rze­niem się. Artystka czę­sto powraca do swo­jego ciała jako nie­ogra­ni­czo­nego narzę­dzia arty­stycz­nego. Stu­dio­wała na Kon­sthög­sko­lan w Oslo od 1990 do 1994. Jako sty­pen­dystka wyje­chała w 2001 roku do Nowego Jorku, gdzie pozo­stała do 2005. Miała liczne wystawy indy­wi­du­alne w waż­nych insty­tu­cjach sztuki w Szwe­cji, mię­dzy innymi w Kul­tur­hu­set w Sztok­hol­mie w 2011 roku. Jej naj­waż­niej­sze mię­dzy­na­ro­dowe wystawy to wystawa w Art Museum, Houston Uni­ver­sity w Tek­sa­sie, Mori Art Museum w Tokio i Core­ana Musem w Seulu. Jej prace znaj­dują się w kolek­cji MoMA w Nowym Jorku, Moderna Museet w  Sztok­hol­mie, Orlando Museum of Art, MINT Museum of Art w Pół­noc­nej Karo­li­nie i Hir­sh­horn Museum w Waszyngtonie.