Annette Mes­sa­ger — uro­dzona w 1943 r. w Berck-​​sur-​​Mer we Fran­cji. Mieszka i pra­cuje we fran­cu­skim Mala­koff. Mes­sa­ger znana jest przede wszyst­kim ze swo­ich insta­la­cji, w któ­rych czę­sto używa fotog­tra­fii, wydru­ków, rysun­ków i róż­no­rod­nych mate­ria­łów. Mes­sa­ger czę­sto wysta­wia i publi­kuje swoje prace. Jest part­nerką arty­sty Chri­stiana Bol­tan­skiego. Mes­sa­ger uczęsz­czała do École des Arts Déco­ra­tifs w Paryżu, jed­nak została usu­nięta z listy stu­den­tów, ponie­waż swój czas wolała spę­dzać w muze­ach i kinach niż na uczelni. W 2005 r jej praca była czę­ściom Pawi­lonu Fran­cu­skiego na Bien­nale w Wene­cji, gdzie otrzy­mała nagrodę Zło­tego Lwa za inspi­ro­waną posta­ciom Pino­kia insta­la­cję, w któ­rej prze­mie­niła pawi­lon fran­cu­ski w kasyno. Jedną z jej naj­słyn­niej­szych prac jest wystawa The Mes­sen­gers (Mori Art Museum w Tokio), która pre­zen­tuje serię zabaw­ko­wych, ręcz­nie wydzier­ga­nych zwie­rząt w kostiu­mach; część głów wypcha­nych zwie­rząt została poza­mie­niana, by przed­sta­wić spo­sób, w jaki ludzie kamu­flują się lub trans­for­mują swoją toż­sa­mość z kostiu­mem. Mes­sa­ger miała swoja wystawę indy­wi­du­alną w Cen­tre Geo­r­ges Pom­pi­dou w 2007 r. Jej prace znaj­dują się w kolek­cji Museum of Modern Art w Nowym Jorku. W 2006 r uka­zała się jej książka, Słowo po słowie:Teksty, pisma i wywiady. Sta­nowi ona prze­gląd tek­stów arty­stycz­nych w jej pra­cach, a także zbiór wielu tek­stów  zwią­za­nych z tymi pra­cami pocho­dzą­cych z maga­zy­nów i kata­lo­gów oraz nie­pu­bli­ko­wa­nych nota­tek zawie­ra­ją­cych oso­bi­ste uwagi Mes­sa­ger o pra­cach, sztuce i życiu. Znaj­dują się tam rów­nież wszyst­kie wywiady, któ­rych Mes­sa­ger udzie­liła od 1974 r po dzień dzisiejszy.