Uro­dzony w 1983 roku na Ukra­inie. Działa jako arty­sta i edu­ka­tor mię­dzy innymi w Rosji, Niem­czech, Anglii, na Jamajce i Ukra­inie. Jest także tan­ce­rzem i muzy­kiem. W swo­jej prak­tyce trak­tuje on insty­tu­cje jako depo­zy­ta­riu­szy wie­dzy. Poprzez swoje pro­jekty pró­buje odkry­wać prag­ma­tyzm ucze­nia się pod­czas wyko­ny­wa­nia codzien­nych czyn­no­ści. Inte­re­suje go nie­nor­ma­tywne podej­ście, formy samo-​​organizacji i samo-​​edukacji. Pra­cuje czę­sto ze zmar­gi­na­li­zo­wa­nymi gru­pami spo­łecz­nymi. W zeszłym roku otrzy­mał tytuł magi­stra, a obec­nie ma otwarty prze­wód dok­tor­ski na Gold­smith Col­lage Lon­don. Bie­rze udział w opar­tym o prak­tykę pro­jek­cie, który czer­pie z meto­do­lo­gii cho­dze­nia i słu­cha­nia sto­so­wa­nej w Arty­stycz­nych Bada­niach jako Peda­go­gice. Kats łączy peda­go­gikę oraz dzia­ła­nia arty­styczne jako formę poszu­ki­wań. Jego bada­nia ujaw­niają różne formy ucze­nia się, potrzebne by wyge­ne­ro­wać kry­tyczną i prak­tyczną wie­dzę. Jest także redak­to­rem “Sound Space Down­town. Work­book and User Manual”, publi­ka­cji doku­men­tu­ją­cej rezy­den­cję jego arty­styczną na Jamajce. Poka­zy­wał prace w takich insty­tu­cjach jak Ser­pen­tine Gal­lery, Tate Bri­tain, Vic­to­ria and Albert Museum oraz The Show­room Gallery.