Anton Kats - arty­sta, muzyk i tan­cerz uro­dzony na Ukra­inie i miesz­ka­jący w Lon­dy­nie. Działa pomię­dzy róż­nymi dys­cy­pli­nami jako arty­sta i nauczy­ciel m. in. na Ukra­inie, w Rosji, Ber­li­nie, Lon­dy­nie i na Jamajce. W swo­jej prak­tyce zaj­muje się insty­tu­cją jako skła­do­wi­skiem wie­dzy. W pro­jek­tach stara się odsło­nić prag­ma­tykę naucza­nia poprzez codzienne czyn­no­ści. Z tego powodu Kats jest zwią­zany z nie­nor­ma­tyw­nym podej­ściem w ramach róż­nych form samo-​​organizacji i samo-​​edukacji, czę­sto z mar­gi­na­li­zo­wa­nymi czę­ściami spo­łe­czeń­stwa. W 2014 r. zdo­był tytuł magi­stra, a obec­nie jest dok­to­ran­tem na Gold­smi­ths Col­lege, gdzie reali­zuje oparty na prak­tyce pro­jekt, który polega na bada­niu meto­do­lo­gii poszu­ki­wań arty­stycz­nych jako kon­cep­cji peda­go­gicz­nej. Pośród róż­no­rod­nych narzę­dzie Kats posłu­guję się m. in. wideo w celu doku­men­to­wa­nia swo­ich badań. Jest redak­to­rem Sound Space Down­town. Work­book and User Manual, która doku­men­tuje jego rezy­den­cję w Stu­dio 147 w King­ston na Jamajce.