img-830123723-0002

Suzanne Lacy, Har­mo­no­gram dzia­łań kobiet z Any­ang, 2010 — 2013

Ponad setka kobiet z mia­sta Any­ang szu­kała odpo­wie­dzi na pyta­nie, jak kobieca per­cep­cja i doświad­cze­nia są skry­wane w życiu i prze­strzeni publicz­nej Korei. Trwa­jący dzie­sięć dni per­for­mans skada się z cyklu roz­mów, prze­pro­wa­dza­nych w 15 róż­nych miej­scach publicz­nych mia­sta a doty­ka­ją­cych zagad­nień sta­bil­no­ści gospo­dar­czej, śro­do­wi­ska czło­wieka, doświad­czeń szkol­nych, szansy kobiet na zatrud­nie­nie, prze­mocy i przy­szło­ści kobiet w cza­sie kra­jo­wego kry­zysu – tema­tyki, pod­no­szo­nej przez wszyst­kie kobiety, jako wspólny obszar nie­po­ko­jów. Wyniki tych roz­mów przed­sta­wiono Pre­zy­den­towi i Radzie Mia­sta w for­mie kobie­cego planu dzia­ła­nia na nad­cho­dzące dzie­się­cio­le­cie, roz­po­zna­ją­cego klu­czowe zagad­nie­nia, decy­du­jące dla losów kobiet na skalę zarówno lokalną, jak i kra­jową. Na powszech­nie dostęp­nej wysta­wie w otwar­tej prze­strzeni, zoga­ni­zo­wa­nej w Parku Hagun, poka­zano fotosy z tych roz­mów oraz “kobiet pokój wła­sny”, w któ­rym toczą się roz­mowy indy­wi­du­alne i gru­powe, a który powstał we wspól­pracy ze struk­tu­rami ber­liń­skiego Raum­la­bor “Open House”.

Pro­jekt: Suzanne Lacy
Pho­to­gra­phie: Raul Vega
Współ­praca: Lisa Kim Davis, Kyun­gnyun Son, Boseul Kim i Jey Hwang
Wspar­cie tech­niczne: Ki Ppeum Lee, Chansu Shin, Keipung Sound Com­pany, BowHaus Stu­dio, Dai Nam Kim

Per­for­mans wyko­nany dla Pro­jektu Sztuki Publicz­nej Any­ang, 2010

Kura­tor: Kyong Park

Spe­cjalne podzię­ko­wa­nia dla: Eun Cho, Hong Hee Kim, Hye Kyeong Lee, Hye Seung Kim, Hak Hee Kim, Jae Seon Lee, Jeong Rye Park, Hyun Joo Song, Chun Hee Song, Jeong Wook Sohn, Seon Hwa Kim, Joeng Hee Han, Hye Hwa Shim

Wspar­cie wystawy: Megan Sal­la­be­dra, Marina Pin­sky i Peter Kirby