Artyści 2015

Kon­rad Pustoła

Kon­rad Pustoła (1976) ukoń­czył stu­dia eko­no­miczne na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim (2003) oraz arty­styczne w lon­dyń­skim Royal Col­lege of Art (2008). W swo­ich pro­jek­tach zaj­muje się bada­niem wizu­al­nych aspek­tów rela­cji spo­łecz­nych i eko­no­micz­nych. Lau­reat kon­kursu Pol­skiej Foto­gra­fii Pra­so­wej za cykl Sanna (2001). Uczest­nik wielu wystaw m. in. Nowi Doku­men­ta­li­ści (2005) CSW Zamek Ujaz­dow­ski w War­sza­wie, Blo­om­berg New Con­tem­po­ra­ries (2008) w Lon­dy­nie; Sto­ria,   >

 

Anna Kró­li­kie­wicz

Anna Kró­li­kie­wicz  — uro­dzona w 1970 r. Dyplom z wyróż­nie­niem zdo­była na Wydziale Malar­stwa ASP Gdańsk w 1993 roku w pra­cowni prof. Hugona Lasec­kiego, dok­to­rat w roku 2000 r. Obec­nie, po uzy­ska­niu w 2010 roku tytułu dok­tora habi­li­to­wa­nego, pro­wa­dzi Czwartą Pra­cow­nię Rysunku na Uczelni. W latach 2001–2003 uczyła w kilku pra­cow­niach na wydzia­łach Sztuki i Pro­jek­to­wa­nia Gra­ficz­nego Bil­kent Uni­ver­sity w Anka­rze, od 2013 wykłada przed­miot   >

 

Harun Farocki

Harun Farocki — uro­dzony w 1944 r., zmarł w 2014 r. W latach 1966–1968 stu­dio­wał na Ber­lin Film Aca­demy. W latach 1974–1984 był auto­rem i redak­to­rem maga­zyny Film­kri­tik. W latach 1993–1999 wykła­dał jako pro­fe­sor wizy­tu­jący na Uni­wer­sy­te­cie Kali­for­nij­skim w Ber­ke­ley. Od 1996 r. Farocki stwo­rzył ponad 100 pro­duk­cji fil­mo­wych dla tele­wi­zji  kina, wśród nich pro­gramy dla dzieci, filmy doku­men­talne, eseje fil­mowe i filmy   >

 

Ismail Bahri

Ismail Bahri - mieszka i pra­cuje pomię­dzy Pary­żem, Lyonem i Tuni­sem. Jest repre­zen­to­wany przez Les Fil­les du Calva­ire Gal­lery w Paryżu, jest też rezy­den­tem  Fabri­que Phan­tom. Ismaïl Bahri stu­dio­wał sztukę w Paryżu oraz rodzin­nym Tuni­sie. Jego prace były pre­zen­to­wane w  Cen­tre Geo­r­ges Pom­pi­dou,  Col­lège des Ber­nar­dins (Paryż),  Cinéma­thèque of Tan­giers, Sta­atli­che Kun­sthalle (Karls­ruhe), Kunst Im Tun­nel (Düs­sel­dorf), La Cen­trale   >

 

Julie Luzoir

Julie Luzoir — Uro­dzona w 1986 r.; jej pierw­szą pasją był teatr, lite­ra­tura i histo­ria śre­dnio­wie­cza. Po osią­gnię­ciu dobrego poziomu wykształ­ce­nia w przy­go­to­waw­czej kla­sie języ­ko­wej dla szkół pody­plo­mo­wych, zaczęła edu­ka­cję na  Fine Art School w Metz. Otrzy­mała dyplom z hono­rami z Pro­jek­to­wa­nia w 2012 r. i roz­po­częła karierę jako fre­elance desi­gner w duecie ze swoim part­ne­rem Francis’em Ramel. Wciąż aktyw­nie pro­wa­dzi swoją karierę arty­styczną:   >

 

Ricardo Bas­baum

Ricardo Bas­baum -  uro­dzony w  São Paulo w Bra­zy­lii w 1961 r. Arty­sta i pisarz, mieszka i pra­cuje w Rio de Jane­iro. Bada sztukę jako narzę­dzie pośred­ni­czące w i plat­formę do arty­ku­la­cji pomię­dzy zmy­sło­wym doświad­cze­niem, zmy­słem towa­rzy­skim i języ­kiem. Od póź­nych lat 80.-tych kształ­tuje język spe­cy­ficzny dla swo­ich prac, przy­sto­so­wu­jąc go każ­do­ra­zowo do nowego pro­jektu. Jego prace nie­dawno zostały poka­zane m. in.   >

 

Sherko Abbas Abdl-​​razaq

Sherko Abbas Abdl-​​razaq - uro­dzony w 1978 r. w  Sulay­ma­niyah w Iraku. Sherko Abbas jest Irac­kim Kur­dem. Stu­dio­wał sztuki piękne w  Sulay­ma­niyah, aktu­al­nie zaś stu­diuje sztuki piękne na Gold­smi­ths, Uni­ver­sity of Lon­don. Sherko pra­cuje z wideo, foto­gra­fią, tek­stem i mediami mie­sza­nymi. Brał udział w wysta­wie Estran­ge­ment w The Show­room w 2010 (jego udział w niej został wsparty gran­tem z Del­fina Foun­da­tion) oraz na Festi­walu Alter­na­tiva   >

 

Sylvie Réno

Sylvie Réno - mieszka i pra­cuje w Mar­sy­lii. Two­rzy pro­jekty arty­styczne w wielu mia­stach m. in. w Nowym Jorku, Ber­li­nie, Van­co­uver, Hawa­nie, Peki­nie oraz w San­tiago del Chile, Koszy­cach, Wied­niu i Rotterdamie.

 

Simon Pope

Simon Pope — uro­dzony w 1966 r. w Exe­ter w Wiel­kiej Bry­ta­nii. Jego ostat­nie prace podej­mują temat zaan­ga­żo­wa­nia sztuki par­ty­cy­pa­cyj­nej w byty nie­ludz­kie oraz w for­mo­wa­nie więcej-​​niż-​​ludzkich wspól­not i spo­łecz­no­ści. Idee te two­rzą pod­stawę stu­dium dok­tor­skiego arty­sty na Ruskin School of Art, Uni­ver­sity of Oxford. Były czło­nek grupy I/​O/​D zrze­sza­ją­cej arty­stów net-art’u; Pope repre­zen­to­wał Walię na Bien­nale w Wene­cji w 2003 r. Od   >

 

Olaf Brze­ski

Olaf Brze­ski - uro­dzony w 1975 r. we Wro­cła­wiu. Ukoń­czył Wydział Archi­tek­tury na Poli­tech­nice Wro­cław­skiej (1995) oraz Wydział Rzeźby na Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych we Wro­cła­wiu (2000). Mieszka i pra­cuje we Wro­cła­wiu. Arty­sta z nie­zwy­kłą wyobraź­nią rein­ter­pre­tuje tra­dy­cję i moż­li­wo­ści rzeźby. Inte­re­suje go zarówno jej mate­rialny wymiar – cię­żar, masa, fak­tura – jak i czy­sta poten­cjal­ność; moż­li­wość lub nie­moż­li­wość opi­sa­nia zja­wisk   >

 

Mał­go­rzata Markiewicz

Mał­go­rzata Mar­kie­wicz - uro­dzona w 1979 r. Absol­wentka i dok­to­rantka wydziału Rzeźby ASP w Kra­ko­wie. Stu­dentka uczelni  Kon­st­fack w Sztok­hol­mie. Sty­pen­dystka Mini­stra Kul­tury i Dzie­dzic­twa Naro­do­wego (2004, 2011). Rezy­dentka Lon­don Sum­mer Inten­sive, Lon­dyn, Anglia, (2015), CRIR, Chri­stia­nia, Kopen­haga, Dania (2014), Bot­kyrka Resi­dence, Tumba, Szwe­cja (2013), Fac­tory for Art&Design, Kopen­haga (2011), SPA­CES, Cle­ve­land, Ohio, USA (2007) oraz HIAP, Cable Fac­tory, Fin­lan­dia   >

 

Maciej Sala­mon

Maciej Sala­mon - uro­dzony w 1984 r. Arty­sta wizu­alny z Gdań­ska. Pra­cuje w Stoczni Gdań­skiej oraz na Aka­de­mii Sztuk  Pięk­nych w Gdań­sku. Twórca fil­mów ani­mo­wa­nych i tele­dy­sków. Lau­reat licz­nych  nagród na festi­wa­lach fil­mo­wych na całym świe­cie ( Nor­ther­na­wa­ves w Rey­kja­viku, Con Can w Tokio,  Stran­ger Award  w Amster­da­mie). Czło­nek grupy arty­stycz­nej Kre­cha, wyda­ją­cej perio­dyk o tej samej nazwie.  Woka­li­sta i autor tek­stów w rode­opun­ko­wej gru­pie Gówno.   >

 

Alice Aycock

Alice Aycock — uro­dzona w Har­ris­burg w USA. Licen­cjat zdo­była w Douglass Col­lege, a tytuł magi­stra sztuki w Hun­ter Col­lege. Od 1976 do 2001 r. była repre­zen­to­wana przez John Weber Gal­lery, w tym cza­sie wysta­wiała swoje prace w dużych muze­ach i gale­riach w USA, Euro­pie i Japo­nii. Aktu­al­nie jest repre­zen­to­wana przez przez Gale­rie Tho­mas Schulte w Ber­li­nie, Fre­de­rick Snit­zer Gal­lery w Miami oraz Salo­mon Con­tem­po­rary w Nowym Jorku.   >

 

Anton Kats

Anton Kats - arty­sta, muzyk i tan­cerz uro­dzony na Ukra­inie i miesz­ka­jący w Lon­dy­nie. Działa pomię­dzy róż­nymi dys­cy­pli­nami jako arty­sta i nauczy­ciel m. in. na Ukra­inie, w Rosji, Ber­li­nie, Lon­dy­nie i na Jamajce. W swo­jej prak­tyce zaj­muje się insty­tu­cją jako skła­do­wi­skiem wie­dzy. W pro­jek­tach stara się odsło­nić prag­ma­tykę naucza­nia poprzez codzienne czyn­no­ści. Z tego powodu Kats jest zwią­zany z nie­nor­ma­tyw­nym podej­ściem w ramach róż­nych form samo-​​organizacji   >

 

Daphne Kera­mi­das

Daphne Kera­mi­das — artystka wizu­alna grecko-​​francuskiego pocho­dze­nia zamiesz­kała w Kolo­nii. Stu­dio­wała rzeźbę na Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w Ate­nach oraz sztuki wizu­alne na Aka­de­mii Sztuk Medial­nych w Kolo­nii. Była nomi­no­wana do pro­gramu rezy­den­cyj­nego Kun­st­ge­ne­ra­tor w 2010 oraz do Peter Mer­tes Scho­lar­ship w Bon­ner Kun­stve­rein w 2012, była fina­listką  Video-​​Art Festi­val w Makao w 2012 r., a także otrzy­mała grant badaw­czy z  Freun­de­skreis der Khm w 2011   >

 

Flo­rian Zeyfang

Flo­rian Zey­fang — Arty­sta pra­cu­jący w Ber­li­nie. Jego dzieła wyko­nane są w róż­no­rod­nych mediach, łącz­nie z foto­gra­fią, wideo i insta­la­cją, czę­sto podej­mują temat związku poli­tyki i formy. Jego zain­te­re­so­wa­nie fil­mem eks­pe­ry­men­tal­nym, tech­no­lo­gią i sztuką kon­cep­tu­alną zaowo­co­wało wystawą indy­wi­du­alną, Steine/​Stones, w  Kün­stler­haus Stut­t­gart w 2012 oraz Slow Nar­ra­tion Moving Still w Bild­mu­seet Umeå w Szwe­cji w 2009 r. Arty­sta brał też udział w więk­szych pro­jek­tach z innymi   >

 

Agnieszka Pol­ska

Agnieszka Pol­ska - uro­dzona w 1985 r. w Lubli­nie. Zaj­muje się przede wszyst­kim fil­mem i foto­gra­fią. Stu­dio­wała na Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w Kra­ko­wie w pra­cowni Agaty Pan­kie­wicz oraz na  Uni­ver­si­taet der Kun­ste Ber­lin w pra­cowni Hito Stey­erl. Jest autorką wielu wystaw  indy­wi­du­al­nych, m. in. I am the Mouth w Not­tin­gham Con­tem­po­rary, 2014; Pseu­do­words  Hazards w Salt­zbur­ger Kun­stve­rein (2013); How the Work is Done   >

 

Babi Bada­lov

Babi Bada­lov - uro­dzony w 1959 r. w Lerik w Azer­bej­dża­nie. Mieszka i pra­cuje w Paryżu. Ukoń­czył stu­dia w Pań­stwo­wej Szkole Sztuk Pięk­nych A. Azim­zade w Baku w 1978 r. Poka­zy­wał swoje prace na wysta­wach indy­wi­du­al­nych w całej Euro­pie, m. in. na wysta­wach Easte­ria (z  Niko­lay Oley­ni­kov), Gandy Gal­lery w Bra­ty­sła­wie (2014),  PORTO–ПOPTO, A Cer­tain Lack of Cohe­rence w Porto (2013),  I Am Orna­men­tal w Gandy Gal­lery w Bra­ty­sła­wie (2011),    >

 

Hard-​​Core

Hard-​​Core — sta­cjo­nu­jący w Lon­dy­nie i Amster­da­mie magnes arty­styczny, który działa jako nie­hie­rar­chiczna i nie­au­to­ry­tarna orga­ni­za­cja. Pod wzglę­dem filo­zo­ficz­nym i socjo­po­li­tycz­nym celami do celów orga­ni­za­cji należą: przy­cią­gnię­cie myśli kry­tycz­nej oraz odcią­że­nie dys­kursu w sto­sunku do prak­tyk arty­stycz­nych. Od momentu powsta­nia w 2001 r. Hard-​​Core roz­wija metody kura­tor­skie, które pro­ble­ma­ty­zują aspekty two­rze­nia wystaw, takie jak subiek­tywne wybory oparte na ide­ach har­mo­nii i smaku.   >

 

LEN­DLA­BOR

LEN­DLA­BOR  -  wolny kolek­tyw zało­żony przez młode archi­tektki– Lisę Enzen­ho­fer i Annę Resch– zlo­ka­li­zo­wany w Graz w Austrii. Ich pro­jekty kon­cen­trują się na pla­no­wa­niu urba­ni­stycz­nym oraz na bada­niach nad prze­strze­nią publiczną i opu­sto­sza­łymi budyn­kami i miej­scami. W 2013 opra­co­wały narzę­dzie urba­ni­styczne do pracy zwią­za­nej z pusto­sta­nami dla miej­skich służb pla­ni­stycz­nych w Graz, były także kura­tor­kami wystawy w Domu Archi­tek­tury w Graz (Haus der Archi­tek­tur Graz),   >

 

Tere Reca­rens

Tere Reca­rens - uro­dzona w 1967 r. w Bar­ce­lo­nie. Mieszka i pra­cuje w Ber­li­nie. Rysunki i gry słowne są narzę­dziami, które umoż­li­wiły jej dostęp do nowych kra­jów i kul­tur. Wśród jej wystaw indy­wi­du­al­nych należy wymie­nić Le fleuve suit sont cours w  Gale­ria Anne Bar­rault w Paryżu (2011),  Myhrr w  Fun­da­ció Joan Miró w Bar­ce­lo­nie (2009),  Maa tere mana­len w  Frac-​​Bougogne w Dijon (2009),  Love   >

 

Wen­de­lien van Oldenborgh

Wen­de­lien van Olden­borgh — artystka sztuki wideo two­rząca prace, w któ­rych kinowy for­mat jest uży­wany jako meto­do­lo­gia pro­duk­cji, a także jako pod­sta­wowy język zróż­ni­co­wa­nych form pre­zen­ta­cji. Czę­sto wyko­rzy­stuje też sytu­ację publicz­nego krę­ce­nia filmu, współ­pra­cu­jąc z uczest­ni­kami na róż­nych zasa­dach  w celu współ­two­rze­nia sce­na­riu­sza oraz nasta­wie­nia pracy na wynik koń­cowy. Wraz ze swo­imi pra­cami, które ana­li­zują struk­tury for­mu­jące i hamu­jące pod­mio­to­wość,   >

 

Lida Abdul

Lida Abdul — uro­dzona w 1973 r. w Kabulu w Afga­ni­sta­nie, gdzie aktu­al­nie mieszka. Abdul miesz­kała w Niem­czech oraz w Indii jako uchodźca poli­tyczny, po tym jak została zmu­szona do opusz­cze­nia Afga­ni­stanu po inwa­zji byłego Związku Radziec­kiego. Jej prace łączą meta­fo­rykę zachod­niego for­ma­li­zmu z wie­loma tra­dy­cjami este­tycz­nymi– islam­ską, bud­dyj­ską, hin­du­istyczną, pogań­ską i noma­dyczną– które wpły­nęły na afgań­ską sztukę i kul­turę. Two­rzy prace w wielu   >

 

Mierle Lader­man Ukeles

Mierle Lader­man Uke­les - uro­dzona w 1939 w Denver w Colo­rado. Mieszka i pra­cuje w Nowym Jorku. Uke­les to artystka znana ze swo­ich femi­ni­stycz­nie i usłu­gowo zorien­to­wa­nych prac. Uke­les stu­dio­wała histo­rię i sto­sunki mię­dzy­na­ro­dowe na  Ber­nard Col­lege a następ­nie roz­po­czeła edu­ka­cję arty­styczną na  Pratt Insti­tute w Nowym Jorku. W 1969 r. napi­sała mani­fest pt.  Main­te­nance Art Mani­fe­sto 1969! Pro­po­sal for an exhi­bi­tion “CARE” (Mani­fest Sztuki Kon­ser­wa­cji   >

 

Latifa Echa­khch

Latifa Echa­khch - artystka wizu­alna uro­dzona w 1974 r. w El Khnansa (Maroko). Mieszka i pra­cuje w Paryżu oraz Mar­ti­gny (Szwaj­ca­ria). Jest sze­roko pre­zen­to­wana w Euro­pie i Stana Zjed­no­czo­nych. Jej wystawy indy­wi­du­alne odbyły się m. in. w Museum Haus Kon­struk­tiv (Zurych, 2015), Cen­tre Pom­pi­dou (Paryż, 2014), Ham­mer Museum (Los Ange­les, 2013), MACBA (Bar­ce­lona, 2010), Tate Modern (Lon­dyn, 2008).  Echa­khch zdo­była pre­sti­żową  Prix   >

 

Rafał Buj­now­ski

Rafał Buj­now­ski - uro­dzony w 1974 r. w Wado­wi­cach; mieszka i pra­cuje w Kra­ko­wie. Zwią­zany z Gale­rią Raster. W latach 1993–1995 stu­dio­wał archi­tek­turę na Poli­tech­nice Kra­kow­skiej. W 2000 r. ukoń­czył gra­fikę na Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w Kra­ko­wie. W latach 1995–2001 współ­two­rzył Słynną Grupę Ład­nie, a także reda­go­wał pismo Słynne Pismo we Wto­rek. W latach 1998–2001 pro­wa­dził Gale­rię Otwartą w Kra­ko­wie. W roku 2004 prze­by­wał na poby­cie stu­dyj­nym w Art   >

 

Ade­lita Husni Bey

Ade­lita Husni Bey - uro­dzona w 1985 r.; artystka i badaczka. Ade­lita stu­dio­wała Sztuki Piękne na  Chel­sea School of Arts oraz Foto­gra­fię i Socjo­lo­gię na Gold­smi­ths Uni­ver­sity. Jej aktu­alne bada­nia obej­mują pro­blemy auto­no­mii, mikro-​​utopii, uto­pii pirac­kiej, kwe­stią zie­mii, pamię­cią zbio­rową, bun­tem i kon­trolą, anar­chi­styczną peda­go­gią i dar­mo­wym szkol­nic­twem. Pra­cuje rów­nież nad Par­ty­cy­pa­cyj­nym Bada­niem Czyn­nym, które składa się z map myśli, psy­cho­ge­ogra­ficz­nych   >

 

Monica Bonvi­cini

Monica Bonvi­cini - uro­dzona w 1965 r. Bonvi­cini jest wło­ską rzeź­biarką, foto­grafką, artystką wideo i pro­fe­sorką uni­wer­sy­tecką dzia­ła­jącą we Wło­szech, Niem­czech i Sta­nach Zjed­no­czo­nych. Bonvi­cini uro­dziła się w Wene­cji, stu­dio­wała na  Hoch­schule der Kün­ste w Ber­li­nie oraz  Cali­for­nia Insti­tute of the Arts w Walen­cji (USA). Jej prace poka­zy­wane były na Bien­nale w Ber­li­nie (1998, 2003), Bien­nale w Istam­bule (2003) oraz Bien­nale w Wene­cji (2001,   >

 

Karo­lina Brzuzan

Karo­lina Brzu­zan — uro­dziła się w 1983 r., mieszka i pra­cuje w War­sza­wie. Prace Karo­liny Brzu­zan sku­piają się wokół poli­tycz­nych pro­ble­mów egzy­sten­cji współ­cze­snego czło­wieka. Wraż­li­wość spo­łeczna jest sil­nie obecna w tym, co robi, choć nie zaj­muje się typową sztuką zaan­ga­żo­waną. Wycho­dząc od pro­ble­mów ogól­no­ludz­kich, Karo­lina Brzu­zan prze­kłada je na język sztuki i umiej­sca­wia je w porządku roz­wią­zań arty­stycz­nych. Swoje pro­jekty reali­zuje   >

 

Tomasz Bersz

Tomasz Bersz, ur. w 1979 w War­sza­wie. Zaj­muje się pro­jek­to­wa­niem ksią­żek, iden­ty­fi­ka­cji wizu­al­nych i stron inter­ne­to­wych głow­nie dla insty­tu­cji kul­tury i orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych. Skoń­czył Mię­dzy­wy­dzia­łowe indy­wi­du­alne Stu­dia Huma­ni­styczne na UW i Pro­jek­to­wa­nie Gra­ficzne na ASP w Łodzi. Wraz z Maria­nem Misia­kiem two­rzą kelek­tyw Bersz­Mi­siak. Mieszka w War­sza­wie na Żoliborzu.  

 

Marian Misiak

Marian Misiak, ur. w 1981 w Ostra­vie. Pro­jek­tant gra­fik, typo­graf, publi­cy­sta. Ukoń­czył socjo­lo­gię na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim i pro­jek­to­wa­nie kro­jów pism na Wydziale Typo­gra­fii i Komu­ni­ka­cji Wizu­al­nej na Uni­wer­sy­te­cie w Reading (Wielka Bry­ta­nia). Pra­cuje głów­nie dla insty­tu­cji kul­tury. Zaj­muje się typo­gra­fią mul­ti­skryp­tową, pro­jek­to­wa­niem kro­jów pism i bada­niem kul­tury wizu­al­nej. Wraz z Toma­szem Ber­szem two­rzą kolek­tyw Bersz­Mi­siak. Mieszka we Wro­cła­wiu na Karłowicach.

 

Esther Fer­rer

Esther Fer­rer — uro­dzona w  San Seba­stián w Kraju Basków w 1937 r. Fer­rer to pocho­dząca z Hisz­pa­nii inter­dy­scy­pli­narna artystka oraz per­for­merka. Jest uzna­wana za jedną z naj­waż­niej­szych arty­stek hisz­pań­skich swo­jego poko­le­nia. W 1966 r. dołą­czyła do hisz­pań­skiej grupy Zaj, w skła­dzie któ­rej znaj­do­wali się także Wal­ter Mar­chetti i Juan Hidalgo. Grupa Zaj two­rzyła per­fo­mance i muzykę współ­cze­sną; jej prace pre­zen­to­wane były w salach   >