Artyści 2016

Anna Baum­gart

Uro­dzona w 1966 roku we Wro­cła­wiu. Artystka post­kon­cep­tu­alna, reży­serka, sce­no­grafka. Nagro­dzona przez woje­wodę  gdań­skiego za wybitny debiut  w 1995 roku. Wie­lo­krotna sty­pen­dystka MKiDN. Wysta­wiała mię­dzy innymi w: Bro­oklyn Museum of Art; Kun­stwerke  Ber­lin; Museum on the Seam, Izrael; Casino Luxem­bo­urg; Naro­do­wej Gale­rii Sztuki Zachęta oraz w CSW Zamek Ujaz­dow­ski w War­sza­wie. Jej prace znaj­dują się w pre­sti­żo­wych kolek­cjach sztuki mię­dzy   >

 

Ursula Bie­mann

Uro­dzona w 1955 roku w Zury­chu. Mieszka i pra­cuje w Zury­chu. Jest artystką, pisarką i video-​​eseistką. Bie­mann bada glo­balne rela­cje zmie­nia­jące się pod wpły­wem zwięk­szo­nej mobil­no­ści ludzi, zaso­bów i infor­ma­cji. W jej wcze­śniej­szych pra­cach i dzia­łal­no­ści kura­tor­skiej, głów­nie „prze­strzeń” i „migra­cja” były przed­mio­tem jej ana­liz, jak na przy­kład w Sahara Chro­nicle (2006−2009) gdzie badała tajne siatki migra­cyjne. Ostat­nio zwró­ciła się w kie­runku eko­lo­gii ropy naf­to­wej   >

 

Karo­lina Breguła

Uro­dzona w 1979 roku. Mieszka i pra­cuje w War­sza­wie. Artystka mul­ti­me­dialna, autorka insta­la­cji, hap­pe­nin­gów, wideo i foto­gra­fii. Absol­wentka Pań­stwo­wej Wyż­szej Szkoły Fil­mo­wej Tele­wi­zyj­nej i Teatral­nej w Łodzi, dok­to­rantka na tej samej uczelni. Jej prace poka­zy­wane były mię­dzy innymi w Muzeum Naro­do­wym w War­sza­wie, w Zachę­cie Naro­do­wej Gale­rii Sztuki, w Jewish Museum w Nowym Jorku oraz na 55 Bien­nale w Wene­cji. Lau­re­atka dru­giej nagrody w kon­kur­sie Spoj­rze­nia 2013 i trze­ciej nagrody Sam­sung Art Master 2007.   >

 

Karo­lina Brzuzan

uro­dzona w 1983 roku w Rze­szo­wie. Mieszka i pra­cuje w War­sza­wie. Prace Karo­liny Brzu­zan sku­piają się wokół poli­tycz­nych pro­ble­mów egzy­sten­cji współ­cze­snego czło­wieka. Wraż­li­wość spo­łeczna jest sil­nie obecna w tym, co robi, choć nie zaj­muje się typową sztuką zaan­ga­żo­waną. Wycho­dząc od pro­ble­mów ogól­no­ludz­kich, Karo­lina Brzu­zan prze­kłada je na język sztuki i umiej­sca­wia je w porządku roz­wią­zań arty­stycz­nych. Swoje pro­jekty reali­zuje w wielu mediach. Ich   >

 

Ella de Burca

Uro­dzona w 1986 roku w Dubli­nie. Mieszka i pra­cuje w Bruk­seli. Jest absol­wentką Natio­nal Col­lege of Art and Design w Dubli­nie (2011). Brała udział w licz­nych wysta­wach mię­dzy­na­ro­do­wych, m.in. 2013 The Emer­gency Pavi­lion, 55 Bien­nale w Wene­cji, 2013 The 5th Moscow Bien­nale, 2013 Vienna Art Fair, 2013 Dublin Con­tem­po­rary, 2011 Out on a Boat Were a Group of People Sin­ging, The Lab, Dublin, 2011   >

 

Gabriella Cso­szó

  Uro­dzona w 1969 roku. Mieszka i pra­cuje w Buda­pesz­cie. Cso­szó jest artystką, foto­grafką, nauczy­cielką i akty­wistką. Jej prace badają histo­rię nie­da­le­kiej prze­szło­ści, ana­li­zu­jąc rolę radia i archi­wum w demo­kra­cji, a także stop­nio­wa­nie w komu­ni­ko­wa­niu wol­no­ści i pro­pa­gan­dzie. Jako foto­grafka doku­men­to­wała ważne wyda­rze­nia węgier­skiej opo­zy­cji od 2011 roku. Jej blog Free Doc (www​.fre​edoc​-gabriel​lac​so​szo​.blog​spot​.com) działa jako archi­wum online. Cso­szo wdraża wła­sny pro­gram edu­ka­cyjny, któ­rego celem   >

 

Daniel Dres­sel

Uro­dzony w 1986 w Hof, w Niem­czech. Hof leży nie­opo­dal gra­nicy z Cze­chami, daw­niej był to ostatni przy­sta­nek przed żela­zną kur­tyną. Do 2013 roku  stu­dio­wał na Ger­rit Rie­tveld Aca­de­mie w Amster­da­mie. W paź­dzier­niku 2016 roku ukoń­czy stu­dia magi­ster­skie na Gold­smi­ths Uni­ver­sity w Lon­dy­nie, gdzie jest sty­pen­dy­stą pro­gramu DAAD. Prak­tyka arty­styczna Dres­sela oparta jest na jego oso­bi­stych rela­cjach z innymi ludźmi i spo­łecz­no­ściami.  Brał udział   >

 

Dariusz Fod­czuk

Uro­dzony w 1966 w Piszu. Mieszka i pra­cuje w Bielsku-​​Białej. Jest jed­nym z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych arty­stów per­for­mance w Pol­sce. Swoje dzia­ła­nia pre­zen­to­wał na wielu pre­sti­żo­wych prze­glą­dach i festi­wa­lach sztuki w Pol­sce, Euro­pie, Ame­ryce Pół­noc­nej i Azji. Poza sztuką per­for­mance zaj­muje się także rzeźbą, malar­stwem i sztuką wideo. W 2007 prze­by­wał na rezy­den­cji w Tel-​​Awiwie w ramach pro­jektu „Hert­zel Mirage”, który był czę­ścią obcho­dów Roku Kul­tury Pol­skiej w Izra­elu zor­ga­ni­zo­wa­nych   >

 

IM Heung-​​soon

Uro­dzony w 1969 w Połu­dnio­wej Korei. Mieszka i pra­cuje w Seulu. Jest reży­se­rem fil­mo­wym i arty­stą sztuk wizu­al­nych. Od cza­sów wcze­snych prac na temat wła­snej rodziny z klasy robot­ni­czej, bada życie ludzi zmar­gi­na­li­zo­wa­nych w kon­tek­ście spo­łecz­nym, poli­tycz­nym i naro­do­wym. Jego poli­tyczne ale i emo­cjo­nalne prace wyra­żają się poprzez różne media wizu­alne, takie jak foto­gra­fia, insta­la­cje, film, sztuka w prze­strzeni publicz­nej i dzia­ła­nia kre­atywne ze spo­łecz­no­ściami. Jego   >

 

Zuzanna Janin

Uro­dzona w 1961 roku. Mieszka i pra­cuje w War­sza­wie Autorka rzeźb insta­la­cji, wideo, foto­gra­fii, akcji i dzia­łań per­for­ma­tyw­nych. Głów­nym moty­wem jej prac jest wizu­ali­za­cja nie­uchwyt­nego stanu “pomię­dzy”. Artystka trans­for­muje odna­le­zione w pamięci frag­menty auto­bio­gra­fii i uni­wer­sa­li­zuje je zde­rza­jąc z pamię­cią zbio­rową i obra­zami histo­rii na tle współ­cze­snych pro­ble­mów społeczno-​​politycznych. Janin zaj­muje się tema­tyką miej­sca, pamięci i czasu. Prace artystki bar­dzo czę­sto odno­szą się do   >

 

Ingela Johans­son

Uro­dzona w 1970 roku w Karl­stad w Szwe­cji. Mieszka i pra­cuje w Sztok­hol­mie. Oparta na bada­niach arty­styczna prak­tyka Jahans­son, jest nie­rzadko reak­cją na zagad­nie­nia site-​​specific, powią­zane z histo­rią spo­łeczną i pamię­cią zbio­rową. Jej inter­dy­scy­pli­narne podej­ście łączy różne stra­te­gie este­tyczne i media. Johans­son kwe­stio­nuje rolę arty­sty jako kata­li­za­tora, jej celem jest obna­że­nie i rzu­ce­nie wyzwa­nia poli­tycz­nym, etycz­nym czy spo­łecz­nym sys­te­mom repre­zen­ta­cji i kano­ni­czenj reto­ryki. Brała udział   >

 

Sven Johne

Uro­dzony w 1976 roku w Ber­gen, na wyspie Rugia (Rügen), w Niem­czech. Mieszka i pra­cuje w Ber­li­nie. W swo­ich pra­cach czę­sto mie­sza fik­cję z rze­czy­wi­sto­ścią po to by badać draż­liwe i czę­sto sprzeczne histo­ryczne zagad­nie­nia. Jego prace wysta­wiane były w licz­nych insty­tu­cjach, mię­dzy innymi w: De Appel Foun­da­tion, Amster­dam; Witte de With, Rot­ter­dam; Kal­mar Kon­st­mu­seum, Szwe­cja; the Spren­gel Museum, Han­no­ver; Ham­bur­ger Kun­sthalle; KW Insti­tute,   >

 

Hiwa K

Uro­dzony w 1975 roku w Sulay­ma­niji, w Iraku. Mieszka i pra­cuje w Ber­li­nie. Poka­zy­wał swoje prace w wielu pre­sti­żo­wych muze­ach i insty­tu­cjach na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej, włą­cza­jąc w to: MUSAC Muzeum Sztuki Współ­cze­snej w Castilla/​Leon w Hisz­pa­nii, Ser­pen­tine Gal­lery w Lon­dy­nie,  na Trien­nale w Paryżu, w IS Wyspa w Gdań­sku,  na Min­fe­sta 7 w Bol­zano, w Marian Good­man Gal­lery,  w New Museum w Nowym Jorku oraz na 56 Bien­nale w Wene­cji. W 2012 roku otrzy­mał rezy­den­cję   >

 

Anton Kats

Uro­dzony w 1983 roku na Ukra­inie. Działa jako arty­sta i edu­ka­tor mię­dzy innymi w Rosji, Niem­czech, Anglii, na Jamajce i Ukra­inie. Jest także tan­ce­rzem i muzy­kiem. W swo­jej prak­tyce trak­tuje on insty­tu­cje jako depo­zy­ta­riu­szy wie­dzy. Poprzez swoje pro­jekty pró­buje odkry­wać prag­ma­tyzm ucze­nia się pod­czas wyko­ny­wa­nia codzien­nych czyn­no­ści. Inte­re­suje go nie­nor­ma­tywne podej­ście, formy samo-​​organizacji i samo-​​edukacji. Pra­cuje czę­sto ze zmar­gi­na­li­zo­wa­nymi gru­pami spo­łecz­nymi. W zeszłym   >

 

Anna Kró­li­kie­wicz

Uro­dzona w 1970 roku, w Gdań­sku. Mieszka i pra­cuje w Trój­mie­ście. Oddana monu­men­tal­nemu rysun­kowi i insta­la­cji, zda­rza się, że pisze. Zaj­mują ją obszary zwią­zane z sze­roko pojętą fizycz­no­ścią czło­wieka i kru­cho­ścią pamięci, ostat­nie prace doty­kają zagad­nień z fizjo­lo­gii smaku, syne­ste­zji i wielozmysłowości. Zdo­była dyplom na Wydziale Malar­stwa ASP w Gdań­sku w 1993 roku, oraz dok­to­rat w roku 2000. Obec­nie, po uzy­ska­niu w 2010 roku tytułu dok­tora habi­li­to­wa­nego, pro­wa­dzi   >

 

Hono­rata Martin

Uro­dzona w 1984 roku, w Gdań­sku. Mieszka i pra­cuje w Gdań­sku. Ukoń­czyła wydział Malar­stwa na Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w Gdań­sku, aneks z inter­me­diów. Korzy­sta z wielu dzie­dzin sztuki, punk­tem wyj­ścia dla jej prac jest obser­wa­cja głę­bo­kich prze­żyć, po to aby — jak sama okre­śla — budo­wać atmos­ferę. Inte­re­sują ją silne emo­cje, jakie towa­rzy­szą poko­ny­wa­niu wła­snych ogra­ni­czeń i lęków, szu­ka­nie gra­nic wytrzy­ma­ło­ści psy­chicz­nej, fizycz­nej   >

 

Ekta Mit­tal

Mieszka w Ban­ga­lore w Indiach. Jest współ­za­ło­ży­cielką Maraa, kolek­tywu arty­stycz­nego dzia­ła­ją­cego w Ban­ga­lore. Współ­pra­cuje z lokal­nym radiem, anga­żuje się w prak­tyki twór­cze w prze­strzeni publicz­nej. Mit­tal pra­cuje jako kura­torka i fil­mo­wiec. Od 2009 roku pra­cuje nad fil­mami na temat pracy i migra­cji. Obec­nie inte­re­sują ją duchy, cykady i nasiona granatów.

 

Roz­h­gar Mustafa

Uro­dzona w Sulej­mani w irac­kim Kur­dy­sta­nie. Mieszka i pra­cuje w Sulej­mani. Posłu­guje się róż­nymi mediami takimi jak insta­la­cja, rzeźba, foto­gra­fia, video i per­for­mance. Jej prace doty­czą zagad­nień cza­so­wo­ści, trans­for­ma­cji, iden­ty­fi­ka­cji płcio­wej, pamięci, traumy i stra­chu. Mustafa roz­po­częła stu­dia w Col­lege of Fine Arts w Sulej­mani, a dyplom magi­stra uzy­skała na the Uni­ver­sity of the Arts, Lon­don w 2013. Brała udział w wysta­wie zbio­ro­wej Estran­ge­ment w 2012 roku   >

 

Hanna Nowicka

Uro­dzona w 1962 roku w Szcze­ci­nie. Zaj­muje się two­rze­niem insta­la­cji, obiek­tów, foto­gra­fii, wideo i malar­stwa. Jej prace znaj­dują się w kolek­cjach: Muzeum Naro­do­wego w Gdań­sku, Zachęty Sztuki Współ­cze­snej w Szcze­ci­nie, Fun­da­cji Signum, kolek­cjach pry­wat­nych w Niem­czech, Danii, Fran­cji oraz USA. Ukoń­czyła stu­dia na ASP w Gdań­sku. Od 2013 roku jest pro­fe­so­rem Aka­de­mii Sztuki w Szcze­ci­nie, gdzie pro­wa­dzi pra­cow­nię malar­stwa na Wydziale Malar­stwa i Nowych Mediów.   >

 

Salam Atta Sabri

Uro­dzony w 1953 w Iraku. Mieszka i pra­cuje w Bag­da­dzie. Salam Atta Sabri jest wykła­dowcą w Insty­tu­cie Sztuki Ludo­wej w Bag­da­dzie. Od 2010 do 2015 był dyrek­to­rem Natio­nal Museum of Modern Art w Bag­da­dzie, któ­rego 75% kolek­cji roz­sza­bro­wano w 2003 roku. W 2005 Atta Sabri wró­cił do Bag­dadu, po 16 latach życia w USA i Jor­da­nii. Jego prace odno­szą się do doświad­czeń prze­ży­tych po powro­cie do   >

 

Kata­rina Sević and Teh­nica Schweiz (Ger­gely Laszló & Péter Rakosi)

Kata­rina Šević uro­dziła się w 1979 roku, w Nowym Sadzie, w Yugosławii/​Serbii. Mieszka i pra­cuje w Buda­pesz­cie. Inte­re­sują ją zagad­nie­nia znaj­du­jące się na styku sztuki, desi­gnu i spo­łe­czeń­stwa, bada­jąc je kwe­stio­nuje nor­ma­tywne, histo­ryczne nar­ra­cje. Jej prace czę­sto wyra­żają się i przed­sta­wiane są poprzez serie obiek­tów, powią­za­nych sytu­acji per­for­ma­tyw­nych, zwy­kle z uży­ciem tek­stu i nar­ra­cji. Zaini­cjo­wała i była współ­za­ło­ży­cielką nie­za­leż­nych prze­strzeni arty­stycz­nych „Dinamo” i „Impex” w Buda­pesz­cie.   >

 

Annee Olo­fs­son

Uro­dzona w 1966 roku w Häs­sle­holm, w Szwe­cji. Mieszka i pra­cuje w Sztok­hol­mie. Począt­kowo Olo­fs­son zaj­mo­wała się foto­gra­fią ana­lo­gową, video, rza­dziej rzeźbą. Jej prace są prze­ni­kliwe i bez­po­śred­nio doty­kają napię­cia mię­dzy ode­rwa­niem i bli­sko­ścią, cza­sem i sta­rze­niem się. Artystka czę­sto powraca do swo­jego ciała jako nie­ogra­ni­czo­nego narzę­dzia arty­stycz­nego. Stu­dio­wała na Kon­sthög­sko­lan w Oslo od 1990 do 1994. Jako sty­pen­dystka wyje­chała w 2001 roku do Nowego   >

 

Lívia Paldi

Uro­dzona w Buda­pesz­cie. Mieszka i pra­cuje w Buda­pesz­cie oraz w Szwe­cji. Mię­dzy 2012 i 2015 była dyrek­torką BAC – Bal­tic Art Cen­tre, Visby w Szwe­cji, a wcze­śniej pra­co­wała jako kura­torka w Műc­sar­nok /​ Kun­sthalle Buda­pest. Zor­ga­ni­zo­wała liczne wystawy i była redak­torką kilku publi­ka­cji, a także współ­pra­co­wała przy redak­cji maga­zynu i książki East Art Map we współ­pracy z grupą arty­styczną IRWIN w Lubl­ja­nie mię­dzy 2002 a 2005 rokiem. Była kura­to­rem   >

 

Agnieszka Pol­ska

Uro­dzona w 1985 roku w Lubli­nie. Mieszka i pra­cuje w Ber­li­nie oraz War­sza­wie. Zaj­muje się fil­mem, ani­ma­cją i insta­la­cjami wideo. Stu­dio­wała na Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w Kra­ko­wie i na Uni­ver­si­taet der Kun­ste w Ber­li­nie. Jej prace wysta­wiane są na całym świe­cie. Wybrane wystawy indy­wi­du­alne: 2014 I Am the Mouth, Not­tin­gham Con­tem­po­rary, Wileka Bry­ta­nia; 2013 Pseu­do­word Hazards, Sal­zbur­ger Kun­stve­rein, Austria; 2012 Auro­rite, Zamek Ujaz­dow­ski, War­szawa.   >

 

Domi­nika Skutnik

Uro­dzona w 1971 roku, w Gdań­sku. Mieszka i pra­cuje w Gdań­sku. Choć z wykształ­ce­nia jest malarką, od dawna już nie maluje.  Obec­nie zaj­muje się przede wszyst­kim insta­la­cjami. Kon­stru­ując prace pole­ga­jące na uchwy­ce­niu momentu rów­no­wagi pomię­dzy prze­ciw­staw­nymi siłami, zwraca uwagę na fakt, że w pracy rzeź­biar­skiej inte­re­suje ją wymiana ener­gii pomię­dzy dzie­łem a odbiorcą, oraz bez­po­śred­nie (w opo­zy­cji do meta­fo­rycz­nego czy sym­bo­licz­nego) kre­owa­nie   >

 

Mariusz Tar­ka­wian

Uro­dzony w 1983 roku w Łuko­wie. Mieszka i pra­cuje w War­sza­wie. Jest absol­wen­tem Wydziału Arty­stycz­nego Uni­wer­sy­tetu Marii Curie-​​Skłodowskiej w Lubli­nie. Zaj­muje się głów­nie rysun­kiem. Dla arty­sty naj­waż­niej­szymi moty­wami jest świat sztuki: pol­skiej i świa­to­wej, daw­nej i aktu­al­nej, jak rów­nież tej z przy­szło­ści. Rysuje wybrane przed­mioty i zja­wi­ska oraz wyda­rze­nia spo­łeczne i poli­tyczne. Two­rzy cykle, na które skła­dają się tysiące rysun­ków, a także reali­za­cje wyko­nane bez­po­śred­nio na   >

 

Milica Tomić

Uro­dzona w 1960 roku w Bel­gra­dzie. Tomić jest artystką i dyrek­torką Insty­tutu Sztuki Współ­cze­snej w Graz, w Austrii. Jako artystka bada różne gatunki, metody i prak­tyki, sku­pia­jące się  na zagad­nie­niach prze­mocy poli­tycz­nej i spo­łecz­nej amne­zji, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem napięć mię­dzy intym­no­ścią i poli­tyką. Tomić jest współ­za­ło­ży­cielką grupy arty­stycz­nej Grupa Spo­me­nik (2002); zaini­cjo­wała dzia­łal­ność pro­jektu Four Faces of Omar­ska w 2010 roku. Tomić brała udział   >

 

Mariusz Waras

Uro­dzony w 1978 w Gdyni. Dyplom w 2004 roku na Wydziale Gra­fiki Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w Gdań­sku. Od 2008 do 2014 roku, asy­stent w dyplo­mo­wej pra­cowni malar­stwa prof. zw. Jerzego Ostro­gór­skiego, w Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w Gdań­sku. W latach 2010–2013, pro­wa­dzący pra­cow­nie pro­jek­to­wa­nia gra­ficz­nego na Wydziale Rzeźby w Kate­drze Inter­me­diów ASP Gdańsk. W 2013 obro­nił pracę dok­tor­ską na Wydziale Malar­stwa ASP Gdańsk. Od 2014 asy­stent   >