Babi Bada­lov - uro­dzony w 1959 r. w Lerik w Azer­bej­dża­nie. Mieszka i pra­cuje w Paryżu. Ukoń­czył stu­dia w Pań­stwo­wej Szkole Sztuk Pięk­nych A. Azim­zade w Baku w 1978 r. Poka­zy­wał swoje prace na wysta­wach indy­wi­du­al­nych w całej Euro­pie, m. in. na wysta­wach Easte­ria (z  Niko­lay Oley­ni­kov), Gandy Gal­lery w Bra­ty­sła­wie (2014),  PORTO–ПOPTO, A Cer­tain Lack of Cohe­rence w Porto (2013),  I Am Orna­men­tal w Gandy Gal­lery w Bra­ty­sła­wie (2011),  My Life Report from Paris w Tran­zit­Di­splay w Pra­dze oraz  The Per­sian Ambas­sa­dor, Freud’s Dre­ams Museum w Peters­burgu (2008). Uczest­nik wielu wystaw zbio­ro­wych na całym świe­cie, m. in.  Histe­ri­cal Mate­ria­lism w  Jerome Poggi Gal­lery w Paryżu, Arto­nau­tics w Gdań­skiej Gale­rii Miej­skiej, Unti­tled… (Local Fore­igi­ners) w  Garage Museum for Con­tem­po­rary Art w Moskwie, Report on the Con­struc­tion of a Spa­ce­ship Module w New Museum w Nowym Jorku (wszyst­kie w 2014 r.), 15 Bien­nale Jakarta, The Col­lec­tion as a Cha­rac­ter w   MuHKA Museum van Heden­da­agse Kunst w Antwer­pii (2013), 54 Bien­nale W wene­cji (2011) oraz w Mani­fe­sta 8 w Hisz­pa­nii (2010).