Bar­bara Gam­per jest artystka wizu­alną i tan­cerką miesz­ka­jącą w Lon­dy­nie. Stu­dio­wała współ­cze­sny taniec w Ber­li­nie w Die Etage – School for the Per­for­ming Arts kie­ro­wa­nej przez Be van Varka. Bar­bara Gam­per otrzy­mała dyplom w 2004 r., po czym wzięła udział w fun­da­cyj­nym kur­sie z komu­ni­ka­cji wizu­al­nej na Uni­ver­sity of Arts Ber­lin. W 2006 r. prze­nio­sła się do Lon­dynu, gdzie kon­ty­nu­owała stu­dia w dzie­dzi­nie sztuk pięk­nych na Cen­tral Saint Mar­tins. Obec­nie Gam­per stu­diuje na stu­diach magi­ster­skich sztuki piękne na Gold­smi­ths College.

Mię­dzy 2003 i 2006 r. Gam­per była człon­ki­nią Tanz​the​ater​-Glo​bal​.com, pro­jektu taneczno-​​artystycznego, w któ­rym cho­re­ogra­fia sce­niczna wcho­dziła w inte­rak­cję z wiel­ko­for­ma­to­wymi nagra­niami wideo. Wyko­ny­wane na żywo per­for­mansy za tło wybie­rały sobie miej­ską prze­strzeń publiczną. W ramach pro­jektu wystę­po­wała w wielu kra­jach i miej­scach takich jak Schloss Bro­el­lin (Niemcy), Ber­lin, Rosja, Pol­ska, Fran­cja i dania. Począw­szy od 2006 r. Gem­per współ­two­rzyła wiele pro­jek­tów arty­stycz­nych na polu performance’u, rucho­mego obrazu i muzyki (Tanztheater-​​global, SDNA, Süde­lec­tro­nic i wiele innych). Jej prace były pre­zen­to­wane na szergu festi­wali i wystaw gru­po­wych w Wiel­kiej Bry­ta­nii, Wło­szech, Gre­cji i Niem­czech, m. in. w Shunt Lon­don, The Place Lon­don, OPA On Per­for­mance Art @ Bios Athens, Satel­lite Pro­jects Whit­sta­ble Bien­nale 2012, Aesthe­tica Film Festi­val York.

Bar­bara Gam­per jest repre­zen­to­wana przez ES Gal­lery w Merano od 2010 r.