Beatrice

10 lipca (czwar­tek)
Godz. 17:00 /​ Hala 90B

Wstęp wolny

Zapra­szamy ser­decz­nie na opro­wa­dza­nie kura­tor­skie Beatrice Josse, współ­twór­czyni wystawy Codzien­ność Alter­na­tiva 2014 w Hali 90B. Beatrice to wyróż­nia­jąca się femi­ni­styczna kura­torka i dyrek­torka wybit­nej Regio­nal­nej Kolek­cji Sztuki Współ­cze­snej Lota­ryn­gii w Metz. Wiele prac z tej kolek­cji poja­wia się na naszej wysta­wie. Opro­wa­dza­nie w języku fran­cu­skim z tłu­ma­cze­niem na język polski.

Chęt­nych pro­simy o sta­wie­nie się w Hali 90B przy recep­cji o godz 17:00. Nie wyma­gamy wcze­śniej­szej rezerwacji.

Bio:
Beatrice Josse
uro­dziła się w Paryżu w 1965 roku, stu­dio­wała histo­rię sztuki i prawo. Jest dyrek­torką Frac Lor­ra­ine Metz (Fun­dusz Regio­nalny Sztuki Współ­cze­snej w Metz) od 1993 roku. Bez prze­strzeni wysta­wien­ni­czej do 2004 roku, zaini­cjo­wała różne pro­jekty w prze­strzeni publicz­nej (Urban Action) i roz­po­częła liczne pro­duk­cje (Tada­shi Kawa­mata w 1998 Krijn de Koning, 2001), co pozwo­liło jej na wpro­wa­dze­nie pro­jektu wdro­że­nia pro­jektu rewi­ta­li­za­cyj­nego w zabyt­ko­wym budynku w Metz, nazwa­nym dzi­siaj 49 Nord 6 Est. Pomy­ślany jako mul­ti­dy­scy­pli­narna plat­forma, zaj­muje się tema­tami poli­tyczno– poetyc­kimi (Este­tyka bie­gun, Uchro­nia, Apo­ka­lipsa, Medy­ta­cja, Anti­poda), sto­su­jąc femi­ni­styczną i post-​​kolonialną per­spek­tywę (Tania Bru­gu­era, Lida Abdul, Teresa Mar­gol­les, 2 ou 3 cho­ses que j’ignore d’elles, Ber­nie Searle). Kolek­cja, w dużej mie­rze poświę­cona nie­wi­docz­no­ści, performence’owi i artyst­kom, sta­nowi prze­strzeń reflek­sji i doświad­czeń otwar­tych zarówno na taniec jak i kino. Béa­trice Josse przy­czy­niła się w okre­sie ostat­nich 20 lat do licz­nych wystaw we Fran­cji, Luk­sem­burgu, Bel­gii, Szko­cji, Cze­chach, Pol­sce i Ame­ryce Łacińskiej.

 


Alter­na­tiva 2014 to wie­lo­mie­sięczny pro­gram wystaw i wyda­rzeń reali­zo­wany w tym roku pod hasłem Błęd­nik Codzien­no­ści, w któ­rym przy­glą­damy się prak­ty­kom życia codzien­nego prze­ni­ka­ją­cym poprzez sys­te­mowe ogra­ni­cze­nia i restrykcje.

Alter­na­tiva 2014 powstają we współ­pracy mię­dzy Insty­tu­tem Sztuki Wyspa/​Fundacją Wyspa Pro­gress a Mia­stem Gdań­skiem oraz kolek­cją Frac Lor­rain w Metz. Pro­jekt dofi­nan­so­wany ze środ­ków Mini­stra Kul­tury i Dzie­dzic­twa Naro­do­wego. Part­ne­rem Alter­na­tiva 2014 jest Grupa Azoty SA.