Beatrice3

Béa­trice Josse - uro­dziła się w Paryżu w 1965 r., stu­dio­wała histo­rię i prawo. Jest dyrek­torką Frac Lor­ra­ine Metz (Fun­dusz Regio­nalny Sztuki Współ­cze­snej w Metz) od 1993 r. Bez prze­strzeni wysta­wien­ni­czej do 2004 r., zaini­cjo­wała różne pro­jekty w prze­strzeni publicz­nej i roz­po­częła liczne pro­duk­cje, co pozwo­liło jej na wpro­wa­dze­nie pro­jektu wdro­że­nia planu rewi­ta­li­za­cyj­nego w zabyt­ko­wym budynku w Metz, nazwa­nym dzi­siaj 49 Nord 6 Est. Pomy­ślany jako mul­ti­dy­scy­pli­narna plat­forma, zaj­muje się tema­tami polityczno-​​poetyckimi, sto­su­jąc femi­ni­styczną i post-​​kolonialną per­spek­tywę. Kolek­cja, w dużej mie­rze poświę­cona nie­wi­docz­no­ści, per­for­man­sowi i artyst­kom, sta­nowi prze­strzeń reflek­sji i doświad­czeń otwar­tych zarówno na taniec jak i kino. Béa­trice Josse przy­czy­niła się w okre­sie ostat­nich 20 lat do licz­nych wystaw we Fran­cji, Luk­sem­burgu, Bel­gii, Szko­cji, Cze­chach, Pol­sce i Ame­ryce Łacińskiej.