2016, stal, magnes

Pro­jekt zakłada stwo­rze­nie tym­cza­so­wej rzeźby zło­żo­nej z magne­sów i przy­cią­ga­nych przez nie ele­men­tów sta­lo­wych. Pole magne­tyczne jest tu jedy­nym ele­men­tem trzy­ma­ją­cym obiekt w cało­ści. Pro­jekt jest wyni­kiem zain­te­re­so­wań artystki włą­cza­niem feno­me­nów fizycz­nych (pól magne­tycz­nych, sił naci­sku, cią­że­nia, wibra­cji czyli ele­men­tów nie-​​wizualnych) w pro­ces budo­wa­nia rzeźby.

Rzeźbę /​ obiekt buduje ona zawsze jako formę tym­cza­sową, zda­rze­nie w prze­strzeni. Jej insta­la­cje zło­żone są z ele­men­tów, które zbie­gają się w spójne struk­tury chwi­lowo, by potem roz­dzie­lić się i funk­cjo­no­wać w innej, cią­gle zmien­nej for­mie. Czę­sto poży­cza ona – w sen­sie dosłow­nym – naj­prost­sze, ści­śle uty­li­tarne mate­riały prze­my­słowe, takie jak kable, rusz­to­wa­nia, łań­cu­chy,  które po wyko­rzy­sta­niu przez nią w kon­tek­ście sztuki zwra­cane są swoim pier­wot­nym prze­zna­cze­niom — wra­cają na plac budowy, na stocz­nię lub tam, gdzie są potrzebne.

Praca zamó­wiona na Alter­na­tiva 2016

Dominika_Skutnik_foto

fot. Marek Frankowski