Wydawcy: Fun­da­cja Wyspa Pro­gress i Fun­da­cja Alter­na­tiva, Gdańsk 2015

Red. Aneta Szy­łak i Karo­lina Sikorska

Języki: pol­ski i angiel­ski
Oprawa szyta, kle­jona
Pro­jekt gra­ficzny: Tomasz Bersz

„Błęd­nik Codzien­no­ści. Książka prak­tyk Alter­na­tiva” to książka meto­do­lo­giczna o struk­tu­rze labi­ryn­to­wej. Wiąże ona mery­to­rycz­nie wystawy, publi­ka­cje, słow­nik Alter­na­tiva i inne, per­for­ma­tywne ele­menty pro­jektu. Dzięki tej publi­ka­cji obej­mu­ją­cej lata 2010–2015 poka­zu­jemy Aler­na­tiva jako spójny pro­jekt, któ­rego krę­go­słup sta­no­wią hasła Słow­nika Alter­na­tiva. Mate­riał uło­żony czę­ściowo nie­chro­no­lo­gicz­nie, nato­miast zgod­nie z tagami idei powra­ca­ją­cych w pro­jek­tach Alter­na­tiva. Strony książki nie będą więc czy­tane po kolei, ale według słów klu­czo­wych, osób czy idei, a więc na zasa­dzie tytu­ło­wego błęd­nika – ogrodu o roz­wi­dla­ją­cych się ścież­kach. Błęd­nik (Irr­gar­ten) to nazwa pierw­szego publicz­nego ogrodu w XVII-​​wiecznym Gdań­sku, który w topo­gra­fii mia­sta prze­trwał tylko w nazwie “most na Błęd­niku”. Był to ogród w for­mie labi­ryntu, na któ­rego ścież­kach można było się łatwo pogu­bić. Wywo­łuje on sko­ja­rze­nia z bor­ghe­sow­skim “ogro­dem o roz­wi­dla­ją­cych się ścież­kach”, ide­alną ksiegą, hiper­tek­stu­al­nym labi­ryn­tem, gdzie różne wątki pozor­nie ze sobą nie­zwią­zane są w isto­cie w bar­dzo ści­słej rela­cji. Przy­go­to­wy­wana książka to po czę­ści mapa myślowa, tro­chę zbior­nik, pole zda­rzeń. Oprócz haseł słow­nika składa się z tek­stów i wywia­dów. Dwu­ję­zyczna publi­ka­cja daje obraz kon­tek­stu dzia­ła­nia, sensu i efektu dzia­ła­nia, poka­za­nych prac oraz pro­jek­tów a także nowych pro­duk­cji zre­ali­zo­wa­nych przez Alter­na­tiva. Jest z jed­nej strony reka­pi­tu­la­cją pro­gramu w latach 2010–2015, speł­nia­jącą funk­cje doku­men­ta­cyjne i archi­walne, z dru­giej zaś jest kry­tyczną ana­lizą dotych­cza­so­wych osią­gnięć i połą­cze­niem wąt­ków teo­re­tycz­nych w jedną całość. „Błęd­nik Codzien­no­ści” zbiera klu­czowe momenty per­for­ma­tywne pro­jektu nie­udo­ku­men­to­wane w innych publi­ka­cjach a także wątki teo­re­tyczne festiwalu.

Sfi­nan­so­wano ze środ­ków Mia­sta Gdańska.

Dofi­nan­so­wano ze środ­ków Mini­stra Kul­tury i Dzie­dzic­twa Narodowego.

Finan­so­wa­nie: Network of East-​​West Women, Erste Stiftung/​Erste Group, Austriac­kie Forum Kultury