Znojek

Michał Zno­jek, Bomba Nasienna, dzia­ła­nie w prze­strzeni publicz­nej, 2014


Bomba Nasienna to dzia­ła­nie zain­spi­ro­wane przez pręż­nie roz­wi­ja­jący się ruch Guer­rilla Gar­de­ning (Ogro­dowa Par­ty­zantka). Nie­for­malny lider ruchu, Richard Rey­nolds defi­niuje ogrod­ni­czą par­ty­zantkę jako „upra­wia­nie ziemi sta­no­wią­cej czy­jąś wła­sność bez pozwo­le­nia tejże osoby”.
W wielu mia­stach możemy natknąć się na dłu­gie meta­lowe płoty. Wyci­nają one z prze­steni mia­sta place o nie­zde­fi­nio­wa­nym sta­tu­sie praw­nym lub pozba­wione pomy­słu na ich zago­spo­da­ro­wa­nie 
Ogra­ni­cze­nie dostępu czło­wieka skut­kuje zrzek­nię­ciem się wła­dzy nad miej­scem na rzecz zbioru — rośliny, owady, zwie­rzęta. Na wydzie­lo­nej w ten spo­sób prze­strzeni pęcz­nieje zie­lona enklawa, uży­wa­jąc bomb nasien­nych możemy roz­wi­nąć jej poten­cjał i zawal­czyć o bio­róż­no­rod­ność. Pro­stota bomby nasien­nej wzmac­nia jej akty­wi­styczny poten­cjał a zasto­so­wa­nie nasion roślin mio­do­daj­nych pod­kre­śla eko­lo­giczny cha­rak­ter. Zmiana zapo­mnia­nych nie­użyt­ków w miej­sca tęt­niące życiem oka­zuje się banal­nie posta i dostępna dla nas wszyst­kich. Zachę­cam do zabra­nia ze sobą bomb i ataku na mia­sto! WYSADŹMY MIASTO !