Boustro©JosephfCarr_0012140307

Ella de Burca, Boustro, ready-​​made 2014

Ella de Burca wyko­rzy­stuje rzeźbę i film jako narzę­dzia obna­ża­jące nasze reak­cje w odnie­sie­niu do tema­tów siły robo­czej, toż­sa­mo­ści i pamięci.

Prace przy­go­to­wane na wystawę Innym Spo­so­bem są zain­spi­ro­wane bez­po­śred­nią obser­wa­cją irlandz­kiego prze­my­słu rybo­łów­czego. Punk­tem wyj­ścia dla de Burca’i była fascy­na­cja pracą ryba­ków jako zja­wi­skiem, które roz­grywa się za kuli­sami, w pry­wat­no­ści. We wrze­śniu 2013, de Burca spę­dziła cztery dni na kutrze rybac­kim na Morzu Irlandz­kim, obser­wu­jąc ruty­nowe prace ryba­ków powta­rza­jące się co sześć godzin. Cztery razy dzien­nie wpro­wa­dzają oni w życie iden­tyczne pro­ce­dury, mono­tonne i żmudne zaję­cia sil­nie kon­tra­stu­jące z nie­pew­no­ścią i nie­bez­pie­czeń­stwem cha­rak­te­ry­stycz­nymi dla ich zawodu.

De Burca porów­nuje pracę ryba­ków i arty­stów poprzez zasto­so­wa­nie nowo­cze­snej tech­no­lo­gii cyfro­wej i tra­dy­cyj­nych środ­ków wyrazu do pro­duk­cji jej dziel. Według de Burca’i to prze­ciw­sta­wie­nie tra­dy­cyj­nych i współ­cze­snych metod pro­duk­cji ide­al­nie odzwier­cie­dla sytu­acje rybaków