2016, brą­zal, alu­mi­nium, farba, silnik

W okre­sie mie­dzy 2006 a 2008 rokiem ceny żyw­no­ści pod­nio­sły się do tego stop­nia, że liczba ludzi żyją­cych w skraj­nej nędzy wzro­sła o 125 milio­nów. Jedną z przy­czyn tego zja­wi­ska był brak regu­la­cji w spe­ku­la­cjach na rynku żyw­no­ści. Chęć szyb­kiego zysku jed­nych, spo­wo­do­wał kata­stro­falne pogor­sze­nie życia drugich.

Zja­wi­sko to w znacz­nej mie­rze przy­czy­niło się do eska­la­cji maso­wych pro­te­stów w świe­cie arab­skim, następ­nie desta­bi­li­za­cji tych regio­nów, kon­flik­tów zbroj­nych, a w końcu wyda­rzeń, które śle­dzimy teraz — sze­rze­nie się rady­ka­li­zmów reli­gij­nych oraz maso­wych migra­cji. Mecha­ni­zmy eko­no­miczne, czyli wyra­żane w licz­bach abs­trak­cje dla jed­nych, powo­dują bar­dzo kon­kretne, mate­rialne skutki w życiu milio­nów ludzi żyją­cych w odda­le­niu od oczu ban­kie­rów. To wła­śnie ta „nie­wi­dzialna lud­ność“, w erze wędró­wek ludów nazy­wana przez nie­które media „falą“ lub „masą“, staje się pod­mio­tem pracy Brzu­zan. Nie­wi­dzialna lud­ność wyra­żana w masach i liczbach.

Pod­czas gdy port­fele fun­du­szy indek­sów towa­ro­wych, główny instru­ment inwe­sty­cji finan­so­wych, wzro­sły z 11 miliar­dów euro w 2003 do 204 miliar­dów euro w 2008, wiel­kość egip­skiego chleba zmniej­szyła się ze 130 do 100 gram. Taśma MUAC służy do mie­rze­nia poziomu nie­do­ży­wia­nia u dzieci poprzez spraw­dza­nie obwodu ramie­nia. Dzięki niej można osza­co­wać zmiany w masie ciała i masie mię­śnio­wej. Jeśli obwód ramie­nia dziecka jest mniej­szy niż 125mm ozna­cza to, że cierpi na syn­drom nie­do­ży­wie­nia śred­nio ostrego; mniej­szy niż 115mm ozna­cza już nie­do­ży­wie­nie cięż­kie. To rów­nież na jej pod­sta­wie zostało obli­czone 250 milio­nów ludzi, któ­rzy popa­dli w ubó­stwo na sku­tek spe­ku­la­cji na rynku żyw­no­ści. Łatwo sobie wytłu­ma­czyć gdzie podziały się te bra­ku­jące kalorie.

Praca zamó­wiona na Alter­na­tiva 2016

Karolina_Brzuzan_foto