Być pośród to pro­po­zy­cja badaw­cza. Pro­jekt doty­czyłby drob­nych, nie­wi­docz­nych, nie­ukoń­czo­nych jesz­cze, dru­go­pla­no­wych pro­ce­sów w obsza­rze dys­cy­pli­nar­nym. Zaczy­nałby się i sytu­ował w pół drogi, pośród nie­do­koń­czo­nej (nie­do­mknię­tej) prze­strzeni i pośród róż­nych (podej­mo­wa­nych wokół) dzia­łań. To sytu­owana pro­po­zy­cja łącząca rese­arch, prak­tykę, design, kon­stru­owa­nie, loka­li­zo­wa­nie w prze­strzeni pomię­dzypomię­dzy przed­sta­wie­niem, przed­sta­wia­nym i używanym/​użytkowym.

Inês More­ira