Chan­tal Aker­man — uro­dzona w 1950 r w Bruk­seli. Mieszka i pra­cuje w Paryżu. Chan­tal Aker­man jest twór­czy­nią fil­mów, któ­rej prace nadają nowe zna­cze­nie ter­mi­nowi film nie­za­leżny. Waż­nymi tema­tami w jej fil­mach są kobiety w pracy i w domu, sto­su­nek kobiet do męż­czyzn, kobiet, dzieci, jedze­nia, miło­ści, seksu, romansu, sztuki i opo­wia­da­nia. Uczęsz­czała do bel­gij­skiej szkoły fil­mo­wej, INSAS, jed­nak zre­zy­gno­wała po dwóch latach, przed­kła­da­jąc two­rze­nie fil­mów nad prze­sia­dy­wa­nie w szkole. Jej pierw­szym fil­mem krót­ko­me­tra­żo­wym była chaplin’owska tra­gi­ko­me­dia zaty­tu­ło­wana Saute ma ville z 1968. Jest wykła­dow­czy­nią filmu na the Euro­pean Gra­du­ate School w Saas-​​Fee w Szwaj­ca­rii, gdzie pro­wa­dzi let­nie warsztaty.