ns_19_07_zoom

19 lipca (sobota)
Godz. 13:00 /​ Insty­tut Sztuki Wyspa

Wstęp wolny

Co kryje ota­cza­jący nas świat roślin i prze­strze­nie stocz­niowe? Co wiemy o tra­wach jadal­nych, czosnku, poda­grycz­niku? Zapra­szamy na poga­dankę i spa­cer szla­kiem chwa­stów jadal­nych z Marią Oklis oraz poczę­stu­nek z chwa­stów. Wska­zany wła­sny kubek/​miseczka i łyżka.

Spo­tka­nie roz­po­czy­namy o godz. 13 w Otwar­tym ogro­dzie na dzie­dzińcu Insty­tutu Sztuki Wyspa. Spa­cer odbywa się w ramach ogól­no­pol­skiego pro­jektu Elż­biety Jabłoń­skiej Nie­użytki Sztuki w ramach któ­rego kawałki ziemi przy­le­głe do publicz­nych gale­rii i muzeów są odda­wane w bez­płatną dzier­żawę pod uprawę. Jest to pro­po­zy­cja zaan­ga­żo­wa­nia publicz­no­ści w pro­ces inter­wen­cji w prze­strzeni nie tylko mia­sta lecz rów­nież sztuki, czego następ­stwem może być zmiana nasta­wie­nia do sztuki współ­cze­snej, znie­sie­nie bariery mię­dzy ofi­cjalną insty­tu­cją kul­tury a miesz­kań­cami. Udo­stęp­nie­nie terenu nale­żą­cego do gale­rii miesz­kań­com, sąsia­dom, publicz­no­ści, może stać się począt­kiem pro­cesu kre­owa­nia nowej prze­strzeni spo­tka­nia, opie­ra­ją­cego się na wymia­nie i współ­od­po­wie­dzial­no­ści w działaniu.