Cora Pian­toni uro­dzona w 1975 roku w Mona­chium. Artystka, foto­gra­ficzka i fil­mo­wiec, pra­cuje nad histo­rią prze­ka­zy­waną ust­nie i jej odtwa­rza­niem rekon­struk­cyj­nym. Eks­ten­sywne bada­nia artystki kon­cen­trują się szcze­gól­nie na zakoń­cze­niu Zim­nej Wojny i zmia­nach poli­tycz­nych w Euro­pie Wschod­niej. Inte­re­sują ją sytu­acje poli­tyczne i ich wpływ na życie codzienne ludzi, stra­te­gie prze­trwa­nia i ruchy oporu. Ukoń­czyła Aka­de­mię Sztuk Pięk­nych w Mona­chium oraz Uni­wer­sy­tet Sztuki i Pro­jek­to­wa­nia w Zury­chu, gdzie mieszka i pra­cuje. Swe prace poka­zy­wała na wysta­wach indy­wi­du­al­nych i gru­po­wych, także mię­dzy­na­ro­do­wych w Holan­dii, Niem­czech, Pol­sce, Repu­blice Czech, Szwaj­ca­rii i Szwe­cji. W 2004 otrzy­mała Nagrodę-​​Stypendium Landu Bawa­rii w dzie­dzi­nie foto­gra­fii, a w 2012 roku Sty­pen­dium HWP od Bawar­skiego Mini­ster­stwa Badań i Sztuki, była też rezy­dentką na sty­pen­diach poby­to­wych w Kle­no­wie w Cze­chach, w Dreź­nie i gdań­skiej Wyspie.