Uro­dzony w 1986 w Hof, w Niem­czech. Hof leży nie­opo­dal gra­nicy z Cze­chami, daw­niej był to ostatni przy­sta­nek przed żela­zną kur­tyną. Do 2013 roku  stu­dio­wał na Ger­rit Rie­tveld Aca­de­mie w Amster­da­mie. W paź­dzier­niku 2016 roku ukoń­czy stu­dia magi­ster­skie na Gold­smi­ths Uni­ver­sity w Lon­dy­nie, gdzie jest sty­pen­dy­stą pro­gramu DAAD. Prak­tyka arty­styczna Dres­sela oparta jest na jego oso­bi­stych rela­cjach z innymi ludźmi i spo­łecz­no­ściami.  Brał udział w licz­nych mię­dzy­na­ro­do­wych poka­zach, mię­dzy innymi:  2016 Between the Lines, GRAD, Lon­dyn; 2015 Col­la­bo­rate!, Oriel Sycharth Gal­lery, Wre­xham, UK i 2013 Anth­ro­po­zänta w Helm­brechts, w Niemczech.