Dario Azzel­lini, mieszka i pra­cuje w Ber­li­nie, Nowym Jorku, Cara­cas i Linzu. Jest wykła­dowcą w Insty­tu­cie Socjo­lo­gii na Uni­wer­sy­te­cie Jana Keplera w austriac­kim Linzu. Zaj­muje się pisa­niem i reży­se­ruje filmy doku­men­talne. Ma dok­to­raty z nauk poli­tycz­nych i z socjo­lo­gii. W bada­niach nauko­wych sku­pia się na prze­mia­nach spo­łecz­nych, migra­cjach i rasi­zmie, admi­ni­stra­cji samo­rzą­do­wej, kon­troli pra­cow­ni­czej; pro­wa­dzi też roz­le­głe bada­nia nad Ame­ryką Łaciń­ską. Pra­co­wał jako zastępca redak­tora wydaw­nic­twa Wiley-​​Blackwell (2009) i był redak­to­rem głów­nym The Inter­na­tio­nal Encyc­lo­pe­dia of Revo­lu­tion and Pro­test: 1500 to Pre­sent w czę­ści doty­czą­cej obszaru Ame­ryki Łaciń­skiej, hisz­pań­skich Kara­ibów i nowej lewicy we Wło­szech. Opu­bli­ko­wał kilka ksią­żek, ese­jów i doku­men­tów na temat ruchów spo­łecz­nych, pry­wa­ty­za­cji służby woj­sko­wej, migra­cji i rasi­zmu, a także o Wło­szech, Mek­syku, Nika­ra­gui, Kolum­bii i Wene­zu­eli. www​.azzel​lini​.net.

Oli­ver Res­sler mieszka i pra­cuje we Wied­niu, two­rząc wystawy, pro­jekty w prze­strze­niu publicz­nej i filmy na temat takich zagad­nień jak gospo­darka, demo­kra­cja, glo­balne ocie­ple­nie, formy oporu i alter­na­tywy spo­łeczne. Swe reali­za­cje poka­zy­wał na wysta­wach indy­wi­du­al­nych w Muzeum Sztuki Ber­ke­ley, USA; Plat­form Garanti Con­tem­po­rary Art Cen­tre w Istam­bule; Muzeum Sztuki Współ­cze­snej w Bel­gra­dzie; Kun­straum na Uni­wer­sy­te­cie Lüne­burgu; Cen­trum Kul­tu­ral­nym Conde Duque w Madry­cie; Ale­xan­dria Con­tem­po­rary Arts Forum, Egipt; Gale­rii Sztuki Współ­cze­snej Bun­kier Sztuki w Kra­ko­wie oraz The Cube Pro­ject Space, Taipei. Res­sler brał udział w ponad 200 wysta­wach gru­po­wych, pośród któ­rych są: MAS­SMoCA, USA; Itaú Cul­tu­ral Insti­tute, Sao Paulo; Insty­tut Sztuki Wyspa, Gdańsk; Naro­dowe Muzeum Sztuki Współ­cze­snej, Ateny; Van Abbe Museum, Ein­dho­ven oraz bien­nale w Pra­dze, Sewilli, Moskwie, Taipei, Lyonie i Gyumri. Retro­spek­tywa jego prac trwa wła­śnie w Cen­tre d’Art Con­tem­po­rain w Gene­wie do końca 2013 roku. Objaz­dowy pokaz wystawy na temat kry­zysu finan­so­wego pt. It’s the Poli­ti­cal Eco­nomy, Stu­pid (To jest eko­no­mia poli­tyczna, dur­niu), któ­rej współ­ku­ra­to­rem jest Gre­gory Sho­lette odbywa się w tej chwili w Muzeum Sztuki Pori w Fin­lan­dii. www​.res​sler​.at