Uro­dzony w 1966 w Piszu. Mieszka i pra­cuje w Bielsku-​​Białej. Jest jed­nym z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych arty­stów per­for­mance w Pol­sce. Swoje dzia­ła­nia pre­zen­to­wał na wielu pre­sti­żo­wych prze­glą­dach i festi­wa­lach sztuki w Pol­sce, Euro­pie, Ame­ryce Pół­noc­nej i Azji. Poza sztuką per­for­mance zaj­muje się także rzeźbą, malar­stwem i sztuką wideo. W 2007 prze­by­wał na rezy­den­cji w Tel-​​Awiwie w ramach pro­jektu „Hert­zel Mirage”, który był czę­ścią obcho­dów Roku Kul­tury Pol­skiej w Izra­elu zor­ga­ni­zo­wa­nych przez Insty­tut Adama Mic­kie­wi­cza. Swoje prace poka­zy­wał na wysta­wach indy­wi­du­al­nych w wielu gale­riach w Pol­sce (m.in. BWA w Bielsku-​​Białej, Jele­niej Górze, Zie­lo­nej Górze, Olku­szu, Słup­sku, Gale­rii KONT w Lubli­nie), w Cze­chach (Gale­ria Lan­guv Dum, Cerveny Kostel, Gale­ria Puda), Izra­elu (m.in. w CCA w Tel-​​Avivie) i Kana­dzie (X-​​Pace Gal­lery). Jego rzeźby znaj­dują się w prze­strze­niach publicz­nych w Wols­burgu, Piotr­ko­wie Try­bu­nal­skim i Bielsku-​​Białej, a prace w kolek­cjach Fabrik­ken for Kunst og Design w Kopen­ha­dze, Muzeum Okrę­go­wego i Gale­rii Biel­skiej BWA w Bielsku-​​Białej, Gale­rii Sztuki im. Jana Tara­sina w Kali­szu oraz MODEM Cen­tre of Modern and Con­tem­po­rary Art w Debreczynie.