Do jutra!
Alter­na­tiva Anto­lo­gia cz 4.
Po redak­cja Krzysz­tofa Gutfrańskiego

Publi­ka­cja została wydana przy oka­zji wystawy Do Jutra! Ide­olo­gie prze­strzeni mia­sta
i tak­tyki jego zamiesz­ka­nia (25.05.-06.10.2013) w ramach festi­walu Alter­na­tiva
orga­ni­zo­wa­nego przez Insty­tut Sztuki Wyspa
na tere­nach Stoczni Gdańskiej

Kura­to­rzy wystawy:
Aneta Szy­łak, Solvita Krese i Maks Bochenek

Kon­sul­ta­cje naukowe:
dr Jacek Friedrich

Kura­tor pro­gramu edu­ka­cyj­nego:
Hubert Bilewicz

Publi­ka­cję dofi­nan­so­wano ze środ­ków Mini­stra Kul­tury i Dzie­dzic­twa Narodowego”

Część pierw­sza publikacji:

Część druga publi­ka­cji: