Przezwanska Small

 Kata­rzyna Prze­zwań­ska, Dobór natu­ralny, 2011

Stół, który jest jed­no­cze­śnie auto­no­miczną pracą, meblem eks­po­zy­cyj­nym i wystawą. Prze­zwań­ska umie­ściła na nim skoń­czone prace (przede wszyst­kim inspi­ro­wane naturą), ale także inspi­ra­cje, prze­strzenne szkice oraz modele poten­cjal­nych reali­za­cji. Dobór natu­ralny to rodzaj labo­ra­to­rium, które odsła­nia przed publicz­no­ścią metodę twór­czą Prze­zwań­skiej. Dla samej artystki to także próba pod­su­mo­wa­nia dotych­cza­so­wej twórczości.

Źró­dło: www​.gale​ria​ko​lo​nie​.pl