P1100765

Jakub Szczę­sny, Dom Kereta, 2012

Makieta insta­la­cji arty­stycz­nej Dom Kereta wraz z dwoma sąsia­du­ją­cymi budyn­kami. Skala 1:50.

Wyko­na­nie makiety: Kuba Mor­kow­ski, Adam Perka.

Dzięki uprzej­mo­ści Fun­da­cji Pol­skiej Sztuki Nowoczesnej.

Pro­jekt reali­zo­wany dzięki dofi­nan­so­wa­niu ze środ­ków mia­sta sto­łecz­nego Warszawy.